Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego, a w szczególności:

  • przedmiotem działalności Szkół Podstawowych jest całokształt działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego określonego w przepisach ustawy o systemie oświaty;
  • podstawową działalność Szkół Podstawowych stanowi edukacja dzieci i młodzieży;
  • uboczna działalność Szkół Podstawowych obejmuje usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz żywienie uczniów i pracowników jednostki.