LP. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO KONTAKT
1 Marcin Borowicz Dyrektor +48 67 215 81 48
2 Bożena Jabłońska Wicedyrektor +48 67 215 81 48
3 Angelika Pawlak Wicedyrektor +48 67 215 81 48

 

 1. Dyrektor Szkoły:
 • kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem  62 ust. 2,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 • wykonuje zadania związanie z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 • współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących  nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły, 
  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.