RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE(SzPZ)/PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE (PPZ) O NADANIE CERTYFIKATU WOJEWÓDZKIEGO

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

 

Pełna nazwa szkoły/przedszkola/placówki

 

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. J. Korczaka w Pile

W przypadku zespołu szkół proszę wpisać, której szkoły dotyczy raport

 

Szkoła:

(właściwe podkreślić)

·         ubiega się certyfikat wojewódzki

·         ubiega się o wznowienie certyfikatu wojewódzkiego

·         ubiega się o certyfikat krajowy

Adres

(ulica, nr, kod, miejscowość)

Ul. Lelewela 140, 64-920 Piła

Gmina

 

Piła

Powiat

 

pilski

Telefon

672158148

Adres mailowy szkoły/placówki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres mailowy koordynatora

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www szkoły

www.sp12.net.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Marcin Borowicz

Imię i nazwisko koordynatora

Małgorzata Piosik

Imiona i nazwiska członków zespołu ds. SzPZ/PPZ

1.     nauczyciele: Małgorzata Piosik, Karolina Bereda, Joanna Szczepaniak, Krystyna Zawacka, Anna Kochanek-Dąbruś, Agnieszka Adaszak-Pawlikowska, Wioletta Błaszak, Ewa Kiżewska, Monika Workowska, Marta Rybkowska, Anna Jankowska, Joanna Śmigaj, Ewa Pływaczyk, Alina Kordek, Joanna Wodzińska-Milcz, Dobrosława Tritt, Maciej Bydołek, Anna Thomas, Małgorzata Wucens, Elżbieta Kłysz, Aleksandra Dominiczak, Kamila Niśkiewicz, Małgorzata Sprawska, Wiesława Kozłowska.

2.     rodzice: Agnieszka Biernacka

3.     uczniowie: współpraca z samorządem szkolnym

4.     pracownicy niepedagogiczni: Grażyna Majda

5.     inne osoby: Marta Markowska, Iwona Flis

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do programu

14.09.2016 r.

 

CZĘŚĆ I

(obejmuje okres ostatnich trzech lat)

 

 1. WYNIKI DIAGNOZY:

 

1.     Narzędzia użyte do diagnozy w ostatnich trzech latach (wymienić):

 

·          Rok szkolny 2016/2017

Ø  Narzędzia: ankieta; obserwacja; wywiad; rozmowa; sprawozdania; wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń; analiza wytworów  pracy uczniowskiej;

·          Rok szkolny 2017/2018

Ø  Narzędzia: ankieta; obserwacja; wywiad; rozmowa; sprawozdania; wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń; analiza wytworów  pracy uczniowskiej;

·          Rok szkolny 2018/2019

Ø  Narzędzia: ankieta; obserwacja; wywiad; rozmowa; sprawozdania; wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń; analiza wytworów  pracy uczniowskiej;

·          Rok szkolny 2019/2020

W dniu 6.07.2020 r. zaproponowano przedłużenie okresu przygotowawczego o rok (ze względu na sytuację pandemiczną w kraju)

·          Rok szkolny 2020/2021

Ø  Narzędzia: ankieta; obserwacja; wywiad; rozmowa; sprawozdania; wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń; analiza wytworów  pracy uczniowskiej;

 

2.     Wyniki diagnozy - wyłonione problemy w ostatnich trzech latach (wymienić wszystkie wyłonione):

 

·         Rok szkolny: 2016/2017

Ø  Wyłonione problemy: obojętność w relacjach koleżeńskich

·         Rok szkolny: 2017/2018

Ø  Wyłonione problemy: zmniejszone poczucie bezpieczeństwa z powodu zwiększonej liczby uczniów w szkole

·         Rok szkolny: 2018/2019

Ø  Wyłonione problemy: nadużywanie urządzeń telekomunikacyjnych i używek zwłaszcza przez uczniów klas VII i VIII

·          Rok szkolny 2019/2020

W dniu 6.07.2020 r. zaproponowano przedłużenie okresu przygotowawczego o rok (ze względu na sytuację pandemiczną w kraju)

·          Rok szkolny 2020/2021

Ø  Wyłonione problemy: zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa,  stosowanie agresji/przemocy wobec innych, uzależnienia.

 

 

 

 1. OPIS PROBLEMÓW PRIORYTETOWYCH:

 

Wyłonione w ostatnich trzech latach problemy priorytetowe (wymienić):

 

·          Rok szkolny 2016/2017

Wyłoniony problem priorytetowy: zmniejszenie podstawowych zachowań empatycznych w relacjach między uczniami,

·          Rok szkolny 2017/2018

Wyłoniony problem priorytetowy: zwiększona ilość uczniów zaburzyła poczucie bezpieczeństwa u młodszych uczniów

·          Rok szkolny 2018/2019

Ø  Wyłoniony problem priorytetowy: uzależnienie od różnych używek (alkohol, papierosy, siecioholizm, dopalacze
i narkotyki)

·          Rok szkolny 2019/2020

W dniu 6.07.2020 r. zaproponowano przedłużenie okresu przygotowawczego o rok (ze względu na sytuację pandemiczną w kraju)

·          Rok szkolny 2020/2021
Wyłoniony problem priorytetowy: Na terenie szkoły lub w jej pobliżu pojawiły się następujące zachowania ryzykowne: stosowanie agresji/przemocy wobec innych, palenie papierosów, wagarowanie, uzależnienie cyfrowe.

 

 1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW DZIAŁAŃ SZPZ/PPZ MAJĄCYCH NA CELU ROZWIĄZANIE PROBLEMU PRIORYTETOWEGO:

 

 

·          Rok szkolny 2016/2017

Ø  Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego: obchody Dnia Niepełnosprawności, przygotowanie paczek bożonarodzeniowych, akcja „Antydepresyjna Szkoła”, „Dzień Autyzmu”, „Dzień Kropki”, projekt ‘Klasa z empatią”

·          Rok szkolny 2017/2018

Ø  Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego: spotkania z policjantem dla uczniów klas młodszych , spotkania z przedstawicielami  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

·          Rok szkolny 2018/2019

Ø  Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego: spotkanie z p. Wróbel „Bezpieczne dzieciaki”, Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Pile pt. „Spójrz inaczej”, prelekcja „Zachowania ryzykowne”, „Światowy Dzień Rzucania Palenia”

·          Rok szkolny 2019/2020

Ø  W dniu 6.07.2020 r. zaproponowano przedłużenie okresu przygotowawczego o rok (ze względu na sytuację pandemiczną w kraju)

·          Rok szkolny 2020/2021

Ø  Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego: spotkanie z p. Wróbel „Bezpieczne dzieciaki”, Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Pile pt. „Spójrz inaczej”, prelekcja „Zachowania ryzykowne”, „Światowy Dzień Rzucania Palenia”, „Dzień bezpiecznego Internetu”.

 

 

 

 

 1. INFORMACJA NA TEMAT MONITOROWANIA SAMOPOCZUCIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ/PRZEDSZKOLNEJ/PLACÓWKI:

 

 

·          Rok szkolny 2016/2017

Ø  Sposób monitorowania:  ankieta dla uczniów nt. respektowania norm społecznych, obserwacja, analiza wytworów prac uczniów

Ø  Wyniki monitorowania: pozytywne

·          Rok szkolny 2017/2018

Ø  Sposób monitorowania: ankieta dla uczniów nt. respektowania norm społecznych, obserwacja, analiza wytworów prac uczniów

Ø  Wyniki monitorowania: pozytywne

·          Rok szkolny 2018/2019

Ø  Sposób monitorowania: ankieta dla uczniów nt. respektowania norm społecznych, obserwacja, analiza wytworów prac uczniów

Ø  Wyniki monitorowania: pozytywne

·          Rok szkolny 2019/2020
W dniu 6.07.2020 r. zaproponowano przedłużenie okresu przygotowawczego o rok (ze względu na sytuację pandemiczną w kraju)

·          Rok szkolny 2020/2021

Ø  Sposób monitorowania: ankieta dla uczniów ,rodziców, nauczycieli  nt. respektowania norm społecznych, obserwacja, analiza wytworów prac uczniów

Ø  Wyniki monitorowania: pozytywne

 

 1. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ UJĘTYCH W PLANACH SZPZ/PPZ (narzędzia, wnioski):

 

 

·          Rok szkolny 2016/2017

Ø  Narzędzia użyte do ewaluacji: analiza sprawozdań, dokumentacji i dziennika szkolnego

Ø  Wnioski z ewaluacji: kontynuacja działań

Ø  Korzyści z podjętych działań: wzrost wiedzy i świadomości środowiska szkolnego

·          Rok szkolny 2017/2018

Ø  Narzędzia użyte do ewaluacji: analiza sprawozdań, dokumentacji i dziennika szkolnego

Ø  Wnioski z ewaluacji: kontynuacja podjętych działań z naciskiem na relacje wśród młodzieży starszej

Ø  Korzyści z podjętych działań: poprawa samopoczucia, bezpieczeństwa i wiedzy uczniów na temat  stosunków międzyludzkich

·          Rok szkolny 2018/2019

Ø  Narzędzia użyte do ewaluacji: analiza sprawozdań, dokumentacji i dziennika szkolnego

Ø  Wnioski z ewaluacji: potrzeba utrzymania obecnego stanu stosunków międzyludzkich w szkole, objęcie szczególnym nadzorem młodzieży klas VII i VIII (pojawiające się sygnały kontaktów z używkami i  siecioholizmu)

Ø  Korzyści z podjętych działań: wzrost świadomości zagrożeń płynących z  uzależnień i lekceważenia problemów zdrowotnych

·          Rok szkolny 2019/2020

W dniu 6.07.2020 r. zaproponowano przedłużenie okresu przygotowawczego o rok (ze względu na sytuację pandemiczną w kraju)

·          Rok szkolny 2020/2021

Ø  Narzędzia użyte do ewaluacji: analiza sprawozdań, dokumentacji i dziennika szkolnego

Ø  Wnioski z ewaluacji:

1.     Należy wzmocnić współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych - zmobilizować ich do częstych kontaktów ze szkołą, szczególnie rodziców uczniów stwarzających problemy.

2.     Kontynuować pedagogizację rodziców, wybierając tematykę zgodnie ze zdiagnozowanymi  problemami klasowymi. Ustalić harmonogram tych spotkań na cały rok i umieścić go na stronie internetowej szkoły.

3.     W pracy z uczniem nierespektującym przyjętych norm i zasad ściśle współpracować ze wszystkimi nauczycielami.

4.     Zwiększyć uwagę nauczycieli dyżurujących na miejsce szczególnie niebezpieczne w szkole.

5.     Należy zawsze i konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów, przejawy przemocy, agresji.

6.     Konsekwentnie wzmacniać zachowania uczniów, którzy respektują przyjęte normy i reguły - nagradzać właściwie zachowujące się dzieci.

7.     Kontynuować współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (Policja, Straż Miejska, Sąd Rodzinny, MOPS, Straż Pożarna, Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych).

8.     Systematycznie przypominać reguły zachowania oraz konsekwentnie wymagać od uczniów ich przestrzegania.

9.     Kontynuować pracę nad wyeliminowaniem przypadków przezywania, wyśmiewania, obrażania oraz wulgarnego słownictwa wśród uczniów poprzez: tematykę lekcji wychowawczych, zaproszenie specjalistów do pracy w zakresie profilaktyki agresji słownej i fizycznej, nieustanne podkreślanie, że przemoc słowna i inna niesie za sobą prawne konsekwencje.

10.   Kształtować właściwe postawy i wskazywać wzorce zachowań.

11.   Uwzględnić tematykę kształtowania postaw i respektowania norm społecznych w planach pracy na rok szkolny 2021/2022.

Ø  Korzyści z podjętych działań:

1.        Uczniowie czują się w szkole (podczas nauki zdalnej/stacjonarnej) bezpiecznie; lubią chodzić
do szkoły.

2.        Wychowawcy/nauczyciele zapoznali uczniów z prawami i obowiązkami uczniów.

3.        Uczniowie znają zasady zachowania (86%) i przestrzegają ich.

4.        Według rodziców -  uczniowie mają wiedzę na temat norm społecznych obowiązujących podczas zajęć zdalnych/stacjonarnych i przestrzegają ich, według nauczycieli – uczniowie nie respektują norm.

5.        W szkole przestrzegane są następujące normy: dbanie o wspólne dobro, szacunek do innych, dążenie do zdobycia wiedzy, kultura osobista i higiena, tolerancja.

6.        Według rodziców (53%), nauczycieli (65%) i uczniów klas III postawą dominującą w szkole jest  koleżeństwo; według uczniów klas VII i VIII – obojętność (48%).

7.        Według rodziców i nauczycieli negatywne zachowania występujące w szkole podczas nauki zdalnej to: uczniowie pisali na czacie na tematy niezwiązane z lekcją, grali na lekcjach, nie wyłączali mikrofonu przez co zakłócano lekcję innym, pojawianie się rodziców na lekcjach.

8.        Nauczyciele niwelowali te zachowania poprzez:  przypominanie „zasad organizacji zajęć online”
w szkole, zwracanie uwagi.

9.        W opinii rodziców i nauczycieli szkoła jest miejscem, w którym uczniowie mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

10.     Uczniowie wskazują na najsłabiej funkcjonujące obszary zapewniające bezpieczeństwo w szkole, są to: korytarze, boisko.

11.     Uczniowie w większości przypadków nie dopuszczają się rażącego naruszania norm społecznych. Zdarzają się jednak przypadki niewłaściwych zachowań (zachowania ryzykowne). W szkole pojawiają się takie zachowania jak: przezywanie, wyśmiewanie, popychanie, poniżanie słowne. Po roku pracy, po przeprowadzeniu szeregu działań udało się nam zniwelować problem palenia papierosów
i wagarowania.

12.     Źródłem wyżej wymienionych zachowań są inni uczniowie (najczęściej koledzy/koleżanki z klasy).

13.     O zdarzeniach uczniowie rozmawiali z rodzicami, wychowawcą.

14.     Uczniowie wykazują się empatią w stosunku do innych osób.

15.     Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych wykazała, że zasady bezpieczeństwa w szkole zostały omówione z uczniami podczas godzin wychowawczych, na zajęciach przedmiotowych omówiono regulaminy pracowni i zasady BHP.

 

 

 

CZĘŚĆ II

 

 1. OPIS STOPNIA AKCEPTACJI ŚRODOWISKA DLA IDEI SZPZ (w tym stopień świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej i rodziców):

 

Całe środowisko szkolne w pełni akceptuje działania zmierzające do realizacji zadań SZPZ. Rodzice angażują się w działania z nimi związane, młodzież rozumie potrzebę samorozwoju w tym względzie
i chętnie włącza się w proponowane akcje.

 

 1. IFORMACJA NT. SZKOLEŃ DLA (wymienić):

 

 • Rady Pedagogicznej: „RODO i ochrona danych osobowych”, „Rodo i cyberbezpieczeństwo”,
  „Jak rozmawiać z rodzicami?”, „ Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży”
 • uczniów: „Komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, asertywność zagrożenie uzależnieniami”, „Szkodliwość palenia tytoniu”, „Jak mówić o prawach dziecka?”, „Bezpieczeństwo z Pyrkiem”, „Bezpieczeństwo na drodze”, „ Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych i wakacji”, „Internet bezpiecznie i mądrze”, „Zaplątani w sieci”, „Świat emocji”, „Wpływ narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie ludzkiego organizmu”, „Cyberprzemoc
  i bezpieczeństwo w Internecie, zdrowy styl życia, profilaktyka uzależnień”, „Co zrobić żeby czuć się bezpiecznie?”
 • rodziców: „Depresja czy bunt nastolatka”, „Szkodliwość palenia tytoniu”, „Profilaktyka zagrożeń – ekran zagrożenie naszych czasów”, „Król Maciuś i prawa dzieci”, „Jak mówić o prawach dziecka?”, „Internet bezpiecznie i mądrze”
 • pracowników administracji: „Jak mówić o prawach dziecka?”,
 • Warsztaty dla uczniów klas I – VIII z zakresu profilaktyki uzależnień:
 • Spotkanie z policjantami w klasach IV – VIII  „Bezpieczeństwo w sieci”  (29.09.2020, 06.10.2020)
 • Spotkanie online z p. Iwoną Flis i M. Markowską nt. „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne
  w szkole” (kwiecień 2021)
 • Spotkanie klas 7 z mł. asp. Olimpią Kubińską (KPP w Pile) nt. „Odpowiedzialność prawna po 13 roku życia” (maj 2021)
 • Zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym w wymiarze jednego spotkania z każdą klasą
  z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wspomagające rozwój ucznia w sferze emocjonalnej i społecznej):
 • zajęcia z psychologiem:

klasa 1a- Jesteśmy klasą, 17.05.2021,

klasa 1b- Jak radzić sobie w trudnościach spowodowanych pandemią, 19.05.2021,

klasa 1c- Jak radzić sobie w trudnościach spowodowanych pandemią, 19.05.2021,

klasa 2a- Pogadanka nt. emocji, 20.04.2021,

klasa 2b- Pogadanka nt. emocji, 19.04.2021,

klasa 2c- Przyjaciele tak nie robią, 2.11.2020,

klasa 3a- Jesteśmy klasą, 21.05.2021,

klasa 3b- Dbamy o swoje zdrowie, 5.03.2021,

klasa 3c- Zwracamy uwagę na uczucia innych osób, 9.03.2021,

klasa 4a- Dobre i złe samopoczucie, 22.04.2021,

klasa 4b- Koleżaństwo, dokuczanie, rozwiązywanie problemów, 12.10.2020,

klasa 4c- Dobre i złe samopoczucie, 21.04.2021,

klasa 5a- Czym się różnimy, 20.10.2020,

klasa 5b- Razem się uczymy i razem się bawimy, pogadanka z uczniami, 11.09.2020,

klasa 6a- Określanie własnych wartości, 7.10.2020,

klasa 6b- Określanie własnych wartości,22. 09.2020,

klasa 6c- Określanie własnych wartości, 1.10.2020,

klasa 7a- Kształtowanie mądrego dystansu, 1.02.2021,

klasa 7c- Koncentracja uwagi - wskazówki, 30.03.2021,

klasa 8b- Popełniamy błędy, 2.03.2021,

klasa 8c- Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem?, 29.04.2021

 • zajęcia z pedagogiem:

klasa 8c – Mobbing wśród uczniów, 21.09. 2021,

klasa 8d – Mobbing wśród uczniów, 21.09. 2021,

klasa 7a – Mobbing, wyzywanie, wyśmiewanie, 02.10.2020,

klasa 7a – Moje emocje i uczucia, 19.10.2020,

klasa 8b – Moje emocje i uczucia, 19.10.2020,

klasa 6b – Poznajemy się lepiej – moje emocje, 19.10.2020,

klasa 6b – Co to jest konflikt i jakie sposoby znamy na łagodzenie konfliktów, 19.10.2020,

klasa 8d – Konsekwencje braku udziału w nauczaniu zdalnym, 23.10.2020,

klasa 1a – Szkolny kodeks dobrego zachowania, 27.10.2020,

 • Zajęcia indywidualne i grupowe dotyczące właściwych zachowań.
 • Spotkanie online dla rodziców i nauczycieli na temat zachowań ryzykownych:
 • „Depresja i stany lękowe u dzieci” – prelekcja p. K. Giese – Szczap, 29.04.2021
 • Dzień Rzucania Palenia Tytoniu „STOP papierosom”- realizacja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej ‘Bieg po zdrowie” – kl. IV. Ponadto odbyły się pogadanki, konkurs plastyczny „Plakat zachęcający do niepalenia tytoniu”.
 • Święto Szkoły pod hasłem „Szkoła moją małą ojczyzną”.
 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Uczmy się razem żyć”.
 • Spotkanie online policjanta (mł. asp. Olimpia Kubińska, KPP w Pile) z rodzicami

i uczniami klas IV – VIII na temat „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” (w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu).

 • Kwiecień miesiącem eko-zdrowia pod hasłem „Piękna nasza Polska cała” (stworzenie TABLICY ZDROWIA – zadaniem uczniów było umieszczenie swoich propozycji, w jaki sposób można dbać o zdrowie np. ciekawostki, zdjęcia – zdrowego śniadania, podejmowanej aktywności fizycznej, przepisy na zdrowe posiłki, ciekawe artykuły lub filmiki). Ponadto uczniowie klas IV – VIII wykonali prezentację na temat piękna naszej ojczyzny, uwzględniając , jak w tych miejscach można zdrowo i aktywnie spędzić czas.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 

W związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju  i przejściem na kształcenie zdalne staraliśmy się mobilizować uczniów, rodziców i nauczycieli do większej aktywności fizycznej poprzez:

 • „Wyniki - Wyzwania dla zdrowia”: wyzwanie polegało na monitorowaniu i rejestrowaniu swojej codziennej aktywności fizycznej np.: chodzenie, bieganie, jazda na rowerze/rolkach – minimum całej aktywności podczas wyzwania to około 25000 kroków (ok. 17.5 km);
 • dla społeczności lokalnej na boisku szkolnym uruchomiono siłownię.

 

Wychowawcy raz w miesiącu realizowali na godzinie do dyspozycji wychowawcy następujące tematy dotyczące „Wychowania do wartości”:

 

miesiąc

temat

wrzesień 2020

Definiujemy pojęcie wartości.

październik 2020

Jestem dobrym kolegą.

listopad 2020

Szkoła moja małą ojczyzną.

grudzień 2020

Na czym polega wzajemny szacunek i tolerancja?

styczeń 2021

Odpowiadam za bezpieczeństwo swoje i innych.

marzec 2021

Uczciwy, czyli jaki?

kwiecień 2021

Savoir vivre na co dzień.

maj 2021

Prawa i obowiązki członków rodziny.

czerwiec 2021

Mój dowód tożsamości.

 

WNIOSKI:

 • We wszystkich klasach zrealizowano powyższe tematy. Uczniowie chętnie uczestniczyli
  w zajęciach wychowawczych, zrozumieli jak ważne w życiu człowieka jest kierowanie się wartościami oraz zbudowali własny system wartości, którym chcieliby kierować się na co dzień.
 • Należy kontynuować zadania profilaktyczno – wychowawcze w formie harmonogramu dostosowane do rozpoznań w oparciu o diagnozę na rok szkolny 2021/2022.

 

 

REKOMENDACJE WYCHOWAWCÓW na rok szkolny 2021/2022:

 • zdrowy styl życia,
 • zdrowe odżywianie,
 • sport, aktywność ruchowa w życiu człowieka,
 • świadome - elementarne budowanie relacji,
 • uczciwość w relacjach międzyludzkich,
 • edukacja emocjonalna (radzenie sobie w sytuacjach trudnych, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, umiejętność rywalizacji),
 • ekologia, ratunek dla środowiska, jak żyć eko,
 • savoir – vivre, kultura słowa, ubioru, zachowania,
 • savoir – vivre w sieci,
 • niebezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
 • organizowanie spotkań ze specjalistami celem uwypuklenia problemów, budzenia świadomości i odpowiedzialności wśród uczniów.

 

 

 1. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

 

 • Wspólne organizowanie spotkań online z rodzicami – „Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
  w szkole”
 • Spotkanie online policjanta (mł. asp. Olimpia Kubińska, KPP w Pile) z rodzicami

i uczniami klas IV – VIII na temat „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” (w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu).

 • Spotkanie online dla rodziców i nauczycieli na temat zachowań ryzykownych:
 • „Depresja i stany lękowe u dzieci” – prelekcja p. K. Giese – Szczap, 29.04.2021

 

 1. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

 

 • Organizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka przy współpracy z Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych
 • Współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Policją, Strażą Pożarną, Ośrodkiem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pile.

 

CZĘŚĆ III

 

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ - opis przebiegu i efektów z ewaluacji programu (pogram dołączyć do raportu, jako załącznik):

             

Program Szkoły Promującej Zdrowie został napisany w korelacji z Programem Profilaktycznym Szkoły, kalendarzem szkoły oraz zgodnie ze standardami promującej zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania. Od wielu lat trwa współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile i wspólnie realizujemy różne programy.

W 2004 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Wśród efektów z ewaluacji programu możemy wymienić:

- wzrost wiedzy na temat zachowań ryzykownych;

- świadomość zagrożeń drogowych;

- znajomość sposobów aktywnego spędzania czasu;

- nawyk prawidłowego odżywiania;

- postawa asertywna odnośnie stosowania używek;

- wspólne organizowanie imprez;

- tolerancja i pomaganie osobom niepełnosprawnym.

 

W związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju  i przejściem na kształcenie zdalne staraliśmy się mobilizować uczniów, rodziców i nauczycieli do większej aktywności fizycznej poprzez:

 • tzw. „Wyniki - Wyzwania dla zdrowia”: wyzwanie polegało na monitorowaniu i rejestrowaniu swojej codziennej aktywności fizycznej np.: chodzenie, bieganie, jazda na rowerze/rolkach – minimum całej aktywności podczas wyzwania to około 25000 kroków (ok. 17.5 km);
 • dla społeczności lokalnej na boisku szkolnym uruchomiono siłownię.

 

 

Wszystkie założone cele w okresie przygotowawczym
w latach 2016-2021 zostały zrealizowane – Załącznik nr 2

 

 

 

CZĘŚĆ IV

 

DOKUMENTACJA Z PRZEBIEGU PRACY SZPZ/PPZ (wymienić nazwy dokumentów):

 

 

 1. Karta zgłoszenia szkoły/ placówki do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie
 2. Program Szkoły Promującej Zdrowie 2016-2019 (wydłużony o rok szkolny 2020/2021).
 3. Załącznik nr 1 i 2 do Programu Szkoły Promującej Zdrowie – okres przygotowawczy 2016-2019 (wydłużony o rok szkolny 2020/2021).
 4. Raporty roczne z wyników działań Szkoły Promującej Zdrowie (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021).
 5. Raport podsumowujący starania Szkoły Promującej Zdrowie o nadanie Certyfikatu Wojewódzkiego.

 

 

      Podpis dyrektora:                                            Podpis koordynatora ds.SzPZ/PPZ:

 

 

               ………………………………….                               ………………………………………..

 

……………………………                                    …………………………………..

miejscowość                                                                                            data

 

 

 

* Wersję elektroniczną i papierową raportu proszę przesłać do właściwego koordynatora rejonowego oraz umieścić na stronie internetowej szkoły/placówki.

W przypadku zespołu szkół proszę przesłać raport dla każdego typu szkoły oddzielnie.

RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI 
w roku szkolnym 2020\2021 

(sporządzony na podstawie Planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny) 

Raport należy zamieścić na stronie internetowej szkoły i pozostawić przez okres 5 lat (proszę nie przesyłać do wojewódzkiego i rejonowych koordynatorów SZPZ). 

Problem priorytetowy (przytoczyć z planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny): Na terenie szkoły lub w jej pobliżu pojawiły się następujące zachowania ryzykowne: stosowanie agresji/przemocy wobec innych, palenie papierosów, wagarowanie, uzależnienie cyfrowe. 

Wyniki ewaluacji: 

Cel zaplanowany (przytoczyć z planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny):Stworzenie klimatu sprzyjającemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. Zwiększyć aktywność fizyczną uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

Kryterium sukcesu(przytoczyć z planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny):50% osób stwierdzi po roku, że podjęte działania przyczyniły się do zniwelowania zachowań ryzykownych, tj. stosowanie agresji/przemocy wobec innych, palenie papierosów, wagarowanie, uzależnienie cyfrowe. 50% osób stwierdzi po roku przeprowadzonych działań, że zwiększyło swoją aktywność fizyczną. 

Jak sprawdzono, czy osiągnięto kryterium sukcesu? Ankieta dla rodziców, uczniów i nauczycieli. 

Jeśli nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu to dlaczego?: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Realizacja zadań 

Nazwa zadania 

Kryterium sukcesu 

W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu? 

Czego nie udało się zrobić i dlaczego? 

Wszystkie zadania zostały zamieszczone i opisane w załączniku 1.  

 

 

Wnioski (podsumowanie i interpretacja wyników ewaluacji): załącznik 2.  

 1. Korzyści z działań (dla uczniów, szkoły, społeczności szkolnej): 
 • załącznik 2 
 1. Trudności w realizacji działań: 

W wyniku poczynionych obserwacji, rozmów i przeprowadzonych bilansów przez pielęgniarkę szkolną doszliśmy do wniosku, że sytuacja epidemiczna w kraju i nauka zdalna nie zwiększyła aktywności fizycznej uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2020/2021 

 

 Podstawą założeń profilaktyczno - wychowawczych stał się jeden z kierunków polityki oświatowej na rok 2020/2021 oraz wnioski z analizy ankiet przeprowadzonych  w maju 2020 roku wśród uczniów, nauczycieli i rodziców nt. kształtowania postaw  
i respektowania norm społecznych oraz sprawozdań wychowawców klas z działań profilaktycznych w roku szkolnym 2019/2020. 

Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane. Odbyły się : 

 • Warsztaty dla uczniów klas I – VIII z zakresu profilaktyki uzależnień: 
 • Spotkanie z policjantami  w klasach IV – VIII  nt. „Bezpieczeństwo w sieci”  (29.09.2020, 06.10.2020) 
 • Spotkanie online z p. Iwoną Flis i M. Markowską nt. „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w szkole” (kwiecień 2021) 
 • Spotkanie  klas 7 z mł. asp. Olimpią Kubińską (KPP w Pile) nt. „Odpowiedzialność prawna po 13 roku życia” (maj 2021) 
 • Zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym w wymiarze jednego spotkania z każdą klasą z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wspomagające rozwój ucznia w sferze emocjonalnej i społecznej): 
 • zajęcia z psychologiem: 

klasa 1a- Jesteśmy klasą, 17.05.2021, 

klasa 1b- Jak radzić sobie w trudnościach spowodowanych pandemią, 19.05.2021, 

klasa 1c- Jak radzić sobie w trudnościach spowodowanych pandemią, 19.05.2021, 

klasa 2a- Pogadanka nt. emocji, 20.04.2021, 

klasa 2b- Pogadanka nt. emocji, 19.04.2021, 

klasa 2c- Przyjaciele tak nie robią, 2.11.2020, 

klasa 3a- Jesteśmy klasą, 21.05.2021, 

klasa 3b- Dbamy o swoje zdrowie, 5.03.2021, 

klasa 3c- Zwracamy uwagę na uczucia innych osób, 9.03.2021, 

klasa 4a- Dobre i złe samopoczucie, 22.04.2021, 

klasa 4b- Koleżaństwo, dokuczanie, rozwiązywanie problemów, 12.10.2020, 

klasa 4c- Dobre i złe samopoczucie, 21.04.2021, 

klasa 5a- Czym się różnimy, 20.10.2020, 

klasa 5b- Razem się uczymy i razem się bawimy, pogadanka z uczniami, 11.09.2020, 

klasa 6a- Określanie własnych wartości, 7.10.2020, 

klasa 6b- Określanie własnych wartości,22. 09.2020, 

klasa 6c- Określanie własnych wartości, 1.10.2020, 

klasa 7a- Kształtowanie mądrego dystansu, 1.02.2021, 

klasa 7c- Koncentracja uwagi - wskazówki, 30.03.2021, 

klasa 8b- Popełniamy błędy, 2.03.2021, 

klasa 8c- Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem?, 29.04.2021 

 • zajęcia z pedagogiem: 

klasa 8c – Mobbing wśród uczniów, 21.09. 2021, 

klasa 8d – Mobbing wśród uczniów, 21.09. 2021, 

klasa 7a – Mobbing, wyzywanie, wyśmiewanie, 02.10.2020, 

klasa 7a – Moje emocje i uczucia, 19.10.2020, 

klasa 8b – Moje emocje i uczucia, 19.10.2020, 

klasa 6b – Poznajemy się lepiej – moje emocje, 19.10.2020,  

klasa 6b – Co to jest konflikt i jakie sposoby znamy na łagodzenie konfliktów, 19.10.2020, 

klasa 8d – Konsekwencje braku udziału w nauczaniu zdalnym, 23.10.2020, 

klasa 1a – Szkolny kodeks dobrego zachowania, 27.10.2020, 

 • Zajęcia indywidualne i grupowe dotyczące właściwych zachowań. 
 • Spotkanie online dla rodziców i nauczycieli na temat zachowań ryzykownych: 
 • „Depresja i stany lękowe u dzieci” – prelekcja p. K. Giese – Szczap, 29.04.2021  
 • Dzień Rzucania Palenia Tytoniu „STOP papierosom”- realizacja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej ‘Bieg po zdrowie” – kl. IV. Ponadto odbyły się pogadanki, konkurs plastyczny „Plakat zachęcający do niepalenia tytoniu”. 
 • Święto Szkoły pod hasłem  „Szkoła moją małą ojczyzną”. 
 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Uczmy się razem żyć”. 
 • Spotkanie online policjanta (mł. asp. Olimpia Kubińska, KPP w Pile) z rodzicami  

i uczniami klas IV – VIII na temat „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” (w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu). 

 • Kwiecień miesiącem eko-zdrowia pod hasłem „Piękna nasza Polska cała” (stworzenie TABLICY ZDROWIA – zadaniem uczniów było umieszczenie swoich propozycji, w jaki sposób można dbać o zdrowie np. ciekawostki, zdjęcia – zdrowego śniadania, podejmowanej aktywności fizycznej, przepisy na zdrowe posiłki, ciekawe artykuły lub filmiki). Ponadto uczniowie klas IV – VIII wykonali prezentację na temat piękna naszej ojczyzny, uwzględniając , jak w tych miejscach można zdrowo i aktywnie spędzić czas. 
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

 

W związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju  i przejściem na kształcenie zdalne staraliśmy się mobilizować uczniów, rodziców i nauczycieli do większej aktywności fizycznej poprzez: 

 • tzw. „Wyniki - Wyzwania dla zdrowia”: wyzwanie polegało na monitorowaniu i rejestrowaniu swojej codziennej aktywności fizycznej np.: chodzenie, bieganie, jazda na rowerze/rolkach – minimum całej aktywności podczas wyzwania to około 25000 kroków (ok. 17.5 km); 
 • dla społeczności lokalnej na boisku szkolnym uruchomiono siłownię. 

 

Wychowawcy raz w miesiącu realizowali na godzinie do dyspozycji wychowawcy następujące tematy dotyczące „Wychowania do wartości”: 

 

miesiąc 

temat  

wrzesień 2020 

Definiujemy pojęcie wartości. 

październik 2020 

Jestem dobrym kolegą. 

listopad 2020 

Szkoła moja małą ojczyzną. 

grudzień 2020 

Na czym polega wzajemny szacunek i tolerancja? 

styczeń 2021 

Odpowiadam za bezpieczeństwo swoje i innych. 

marzec 2021 

Uczciwy, czyli jaki? 

kwiecień 2021 

Savoir vivre na co dzień. 

maj 2021 

Prawa i obowiązki członków rodziny. 

czerwiec 2021 

Mój dowód tożsamości. 

 

WNIOSKI: 

 • We wszystkich klasach zrealizowano powyższe tematy. Uczniowie chętnie uczestniczyli  
  w zajęciach wychowawczych, zrozumieli jak ważne w życiu człowieka jest kierowanie się wartościami oraz zbudowali własny system wartości, którym chcieliby kierować się na co dzień. 
 • Należy kontynuować zadania profilaktyczno – wychowawcze w formie harmonogramu dostosowane do rozpoznań w oparciu o diagnozę na rok szkolny 2021/2022. 

 

REKOMENDACJE WYCHOWAWCÓW na rok szkolny 2021/2022: 

 • zdrowy styl życia, 
 • zdrowe odżywianie, 
 • sport, aktywność ruchowa w życiu człowieka, 
 • świadome - elementarne budowanie relacji, 
 • uczciwość w relacjach międzyludzkich, 
 • edukacja emocjonalna (radzenie sobie w sytuacjach trudnych, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, umiejętność rywalizacji), 
 • ekologia, ratunek dla środowiska, jak żyć eko, 
 • savoir – vivre, kultura słowa, ubioru, zachowania, 
 • savoir – vivre w sieci, 
 • niebezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, 
 • organizowanie spotkań ze specjalistami celem uwypuklenia problemów, budzenia świadomości i odpowiedzialności wśród uczniów, 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW I RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH 

 

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Janusza Korczaka w Pile 

 

Opracował zespół w składzie: 

 1. Anna Kochanek – Dąbruś 
 1. Aleksandra Dominiczak 
 1. Kamila Niskiewicz 
 1. Monika Workowska 
 1. Agnieszka Kmiotek 
 1. Dominika Rybicka 
 1. Małgorzata Paradowska 
 1. Małgorzata Piosik 

 

Rok szkolny 2020/2021 

 

 1. Przedmiot ewaluacji: Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych w szkole. 
 1. Cele ewaluacji:  
 • pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów, nauczycieli  
  i rodziców oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły, 
 • opracowanie wniosków do działań mających na celu zwiększenie wśród społeczności szkolnej respektowania norm społecznych i zmniejszenia/wyeliminowania zachowań niezgodnych  
  z normami społecznymi. 
 1. Pytania kluczowe: 
 • Czy uczniowie znają swoje prawa i obowiązki oraz regulaminy obowiązujące w szkole? 
 • Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje? 
 • Czy szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo? 
 • Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? 
 • Czy są w szkole miejsca niebezpieczne? 
 • Jakich zachowań dotyczą identyfikowane przez uczniów zagrożenia? Z jakich źródeł pochodzą? 
 • Jakie negatywne zachowania występują w szkole najczęściej? 
 • Jaka postawa dominuje wśród uczniów? 
 1. Metody prowadzonych badań:  
 • ankiety, 
 • obserwacja, 
 • analiza dokumentów. 
 1. 5.  Próba badawcza:
 • uczniowie klas: III, VII i VIII, 
 • rodzice uczniów klas I – VIII,   
 • nauczyciele. 
 1. Odbiorcy ewaluacji:
 • dyrektor, 
 • nauczyciele, 
 • uczniowie,  
 • rodzice. 
 1. Czas przeprowadzenia ewaluacji:maj 2021. 
 2. 8.  Sposób upowszechniania wyników raportu:
 • prezentacja i dyskusja podczas zebrania rady pedagogicznej, 
 • prezentacja uczniom podczas godzin wychowawczych (najważniejsze informacje), 
 • prezentacja rodzicom na zebraniach (najważniejsze informacje), 
 • na stronie internetowej szkoły. 
 1. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:
 • określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod i próby badawczej – sierpień 2020, 
 • przygotowanie narzędzi badawczych –  kwiecień 2021, 
 • przebieg ewaluacji, zbieranie informacji – maj 2021, 
 • analiza wyników badań ewaluacyjnych – czerwiec 2021 
 • przygotowanie raportu ewaluacyjnego – czerwiec 2021, 
 • przedstawienie wyników ewaluacji na posiedzeniu rady pedagogicznej – czerwiec 2021. 
 1. Charakterystyka terenu badań i grupy badawczej:

Ewaluację przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile. Badania przeprowadzono wśród uczniów klas trzecich, siódmych, ósmych, rodziców  
i nauczycieli.  

 1. Charakterystyka ewaluacji:

Niniejszy raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej  
nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej. Zadaniem zespołu było przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej, która polegała na zaplanowanym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań. Jej celem jest uzyskanie zobiektywizowanych wniosków w celu utrzymania, zaniechania bądź modyfikacji podlegających badaniu działań szkoły lub w celu zainicjowania nowych. 

Zbierane informacje pochodziły z różnych źródeł – m.in. z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli. Analizie poddano również dokumentację szkolną, m.in. dzienniki lekcyjne, dziennik pedagoga, dziennik psychologa. 

Zastosowanie różnorodnych metod badawczych oraz staranne zaplanowanie i przeprowadzenie ewaluacji zapewniły wysoki stopień wiarygodności wyników badań.  

 

 1. Analiza wyników badan ewaluacyjnych: kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

 

 1. analiza uwag uczniów w dzienniku elektronicznym: 

Klasy III – ilość uwag negatywnych: 18 

Klasy VII –VIII - ilość uwag negatywnych: 240 

Uwagi uczniów dotyczyły: 

- niedostosowania do zasad panujących na terenie szkoły, 

- przeszkadzania na lekcji, 

- agresji słownej w stosunku do rówieśników. 

 

 1. analiza ilościowa interwencji psychologa i pedagoga:  

maj 2020 

- 48 

maj 2021

około 70 

 

 1. ankieta przeprowadzona wśród uczniów klas trzecich na temat bezpieczeństwa w szkole: 

maj 2021 (w ankiecie wzięło udział 56 uczniów) 

- 93%  uczniów czuje się bezpiecznie w szkole 

 

 

 

 1. ankieta przeprowadzona wśród uczniów klas siódmych i ósmych na temat bezpieczeństwa w szkole: 

maj 2020 

 

- 81%  uczniów czuje się bezpiecznie w szkole 

(w ankiecie wzięło udział 21 uczniów) 

maj 2021 

 

-78%  uczniów czuje się bezpiecznie w szkole 

 (w ankiecie wzięło udział 50 uczniów) 

 

 1. ankieta przeprowadzona wśród rodziców na temat bezpieczeństwa w szkole: 

maj 2020 

 

- 67% rodziców uważa, że w szkole jest bezpiecznie

(w ankiecie wzięło udział 163 rodziców)

maj 2021

 

-98% rodziców uważa, że w szkole jest bezpiecznie

(w ankiecie wzięło udział 95 rodziców)  

 

 1. ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli na temat bezpieczeństwa w szkole: 

maj 2020 

 

  - 62% nauczycieli uważa, że w szkole jest bezpiecznie 

(w ankiecie wzięło udział 37 nauczycieli) 

maj 2021 

 

  - 100% nauczycieli uważa, że w szkole jest bezpiecznie

(w ankiecie wzięło udział 43 nauczycieli)  

 

 1. PREZENTACJA SZCZEGÓŁOWA WYNIKÓW ANKIETY (% zestawienie)

 

Podsumowanie ankiety dla rodziców na temat bezpieczeństwa w szkole 

Wypełnionych ankiet –95 (maj 2021) 

 

 1. Czy podczas edukacji zdalnej/stacjonarnej Państwa dziecko czuje się bezpiecznie? 

tak   

66% 

raczej tak   

32% 

raczej nie   

0% 

nie 

2% 

 1. Czy Państwa dzieci mają wiedzę na temat norm społecznych obowiązujących podczas zajęć zdalnych/stacjonarnych?  

tak 

85% 

nie 

0 

częściowo 

15% 

 1. Czy Państwa dziecko respektuje normy społeczne podczas edukacji zdalnej/ stacjonarnej? 

tak 

85% 

nie 

0 

nie wiem 

15% 

 1. Jakie zagrożenia oraz negatywne zachowania występują podczas edukacji zdalnej/ stacjonarnej? 

nie zdarzyło się zakłócanie zajęć 

17% 

uczniowie nie włączali kamer na wyraźną prośbę nauczyciela 

25% 

uczniowie pisali na czacie na tematy niezwiązane z lekcją 

56% 

uczeń nie wyłączył mikrofonu przez co zakłócał lekcję innym 

24% 

uczeń robił zrzuty ekranu lub nagrywał zajęcia 

4% 

uczeń używał wulgarnego słownictwa 

5% 

ktoś spoza klasy wtargnął na zajęcia 

4% 

filmiki lub zdjęcia zostały opublikowane w Internecie     

1% 

pojawianie się rodziców na lekcjach 

15% 

granie na lekcji 

44% 

 1. Jakie działania wg Państwa wiedzy podejmowali n-le w celu zapobiegania zakłócaniu lekcji online/ stacjonarnej? (możliwość zaznaczenia kilku odp.)  

przypomnienie „zasad organizacji zajęć online” w szkole 

62% 

wymaganie włączenia kamery 

25% 

wyłączenie czatu 

19% 

 wyłączanie mikrofonu uczniom 

22%  

przeprowadzenie zajęć na temat bezpieczeństwa w Internecie 

20%  

powiadomienie rodziców, wychowawcy lub dyrekcji 

18% 

blokowanie tzw. „szybkiego dostępu” 

2% 

wpisywanie uwag 

14% 

zwracanie uwagi 

56% 

prośba o pozostanie po zajęciach 

11% 

usuwanie z lekcji  

4% 

nie podejmowano żadnych działań 

6% 

 1. Czy zgłasza Pani/Pan komuś niewłaściwe zachowania podczas nauczania zdalnego /stacjonarnego? 

tak 

11% 

nie  

60% 

zależy od sytuacji          

29% 

 1. Jeżeli tak, to komu? (dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi) 

wychowawcy 

75% 

pedagogowi 

8% 

psychologowi 

3% 

dyrekcji 

5% 

inne 

10% 

 1. Jeśli ma Pani/Pan jakieś uwagi lub propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa, proszę napisać. (nie wymaga uzupełnienia) 

- Większa uwaga na starsze dzieci,  jak się zachowują co do młodszych dzieci. 

 1. Czy uczniowie chętnie, bez obaw i szczerze rozmawiają z Państwem o przejawach agresji i przemocy podczas nauki zdalnej/stacjonarnej? 

tak 

81% 

nie 

19% 

 1. Czy w ciągu ostatniego roku zetknęliście się Państwo w swojej pracy z przejawami przemocy i agresji? 

tak 

8%  

nie 

59%  

czasami 

11%  

nic o tym nie wiem    

21%  

 1. Gdzie uczniowie zetknęli się z przejawami agresji i przemocy? 

na terenie szkoły 

17%  

poza szkołą 

3%  

podczas nauczania zdalnego 

7%  

nie mieliśmy takiego doświadczenia  

73%  

 

 

 1. Czy uczniowie wspominali Państwu o zachowaniach ryzykownych? 

przemoc 

7% 

wagarowanie 

13% 

kradzież 

0 

ucieczka z domu 

0 

zażywanie środków odurzających   

2% 

zażywanie dopalaczy 

1% 

picie alkoholu 

5% 

palenie papierosów 

8% 

zażywanie leków uspokajających/nasennych/ przeciwbólowych 

0  

uzależnienie cyfrowe (siecioholizm, fonoholizm) 

12% 

bulimia  

0 

anoreksja  

0 

żadnych z tych zachowań nie podejmują 

73%  

 1. Które, Państwa zdaniem, z podanych norm społecznych są przestrzegane w szkole? (kilka odp.) 

dbanie o wspólne dobro 

67%  

 szacunek do innych 

75%  

kultura osobista i higiena 

57%  

wystrzeganie się agresywnych zachowań (wulgaryzmów,wyśmiewania) 

46%  

pomoc słabszym, osamotnionym, młodszym 

39%  

dbanie o bezpieczeństwo (w tym bezpieczeństwo w sieci) 

47%  

dążenie do zdobycia wiedzy 

65%  

żadne z powyższych 

3%  

 1. Która z postaw, Państwa zdaniem, dominuje wśród uczniów w szkole? 

koleżeństwo 

53%  

obojętność 

23%  

agresja      

1%  

nie wiem        

23%  

 

Podsumowanie ankiety dla nauczycieli na temat bezpieczeństwa w szkole 

Liczba ankietowanych: 43 (maj 2021) 

 

 1. Czy podczas edukacji zdalnej/ stacjonarnej, w Państwa odczuciu,  uczniowie czują bezpiecznie? 

tak  

37% 

raczej tak  

63% 

raczej nie   

0 

nie  

0 

 1. Czy  uczniowie mają wiedzę  na  temat norm  społecznych  obowiązujących  podczas  zajęć zdalnych/stacjonarnych? 

tak    

70% 

nie     

0 

częściowo  

30% 

 1. Czy uczniowie respektują normy społeczne podczas edukacji zdalnej/ stacjonarnej?

tak    

14% 

nie    

74% 

nie   

5% 

nie wiem  

7% 

 

 

4.Jakie zagrożenia oraz negatywne zachowania występują podczas edukacji zdalnej/stacjonarnej? 

nie zdarzyło się zakłócanie zajęć  

9% 

uczniowie nie włączali kamer na wyraźną prośbę nauczyciela  

47% 

uczniowie pisali na czacie na tematy niezwiązane z lekcją  

63% 

uczeń nie wyłączył mikrofonu przez co zakłócał lekcję innym  

56% 

uczeń robił zrzuty ekranu lub nagrywał zajęcia  

9% 

uczeń używał wulgarnego słownictwa 

14% 

ktoś spoza klasy wtargnął na zajęcia  

5% 

filmiki lub zdjęcia zostały opublikowane w Internecie 

0 

pojawianie się rodziców na lekcjach  

65% 

granie na lekcji  

49% 

 1. Jakie działania podejmowała Pani/ Pan w celu zapobiegania zakłócaniu lekcji online/ stacjonarnej? (możliwość zaznaczenia kilku odp.)  

przypomnienie „zasad organizacji zajęć online” w szkole  

79% 

wymaganie włączenia kamery  

7% 

wyłączenie czatu  

28% 

wyłączanie mikrofonu uczniom 

44% 

przeprowadzenie zajęć na temat bezpieczeństwa w Internecie  

47% 

powiadomienie rodziców, wychowawcy lub dyrekcji  

42% 

blokowanie tzw. „szybkiego dostępu”  

0 

wpisywanie uwag  

23% 

zwracanie uwagi  

86% 

prośba o pozostanie po zajęciach  

19% 

nie podejmowano żadnych działań  

2% 

usuwanie z lekcji  

0 

 1. Czy zgłasza Pani/Pan komuś niewłaściwe zachowania podczas nauczania zdalnego /stacjonarnego ?

tak  

51% 

nie  

2% 

zależy od sytuacji  

47% 

 1. Jeżeli tak, to komu? (dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

wychowawcy  

 67% 

pedagogowi  

 28% 

psychologowi  

7% 

dyrekcji  

9% 

rodzicom  

63% 

inne  

0 

 1. Jeśli ma Pani/Pan jakieś uwagi lub propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa, proszę napisać. (bez wymagane uzupełnienia)
 • dzieci w pracy zdalnej powinny być pod większą kontrolą rodziców/opiekunów prawnych; 
 • należy wielokrotnie wracać w rozmowach z uczniami do powyższych zagadnień. 
 1. Czy uczniowie chętnie, bez obaw i szczerze rozmawiają z Państwem o przejawach agresji i przemocy podczas nauki zdalnej/stacjonarnej?

tak  

79% 

nie  

21% 

 1. Czy w ciągu ostatniego roku zetknęliście się Państwo w swojej pracy z przejawami przemocy i agresji?

tak 

7% 

nie 

33% 

czasami  

35% 

nic o tym nie wiem  

26% 

 1. Gdzie uczniowie zetknęli się z przejawami agresji i przemocy?

na terenie szkoły  

33% 

poza szkołą  

2% 

podczas nauczania zdalnego  

7% 

nie mieliśmy takiego doświadczenia  

58% 

 1. Czy uczniowie wspominali Państwu o zachowaniach ryzykownych?

przemoc 

21% 

wagarowanie  

12% 

kradzież  

0 

ucieczka z domu  

0 

zażywanie środków odurzających 

0 

zażywanie dopalaczy  

0 

picie alkoholu  

0 

palenie papierosów  

2% 

zażywanie leków uspokajających/nasennych/ przeciwbólowych  

0 

uzależnienie cyfrowe (siecioholizm, fonoholizm)  

23% 

bulimia  

2 

anoreksja 

2% 

żadnych z tych zachowań nie podejmują  

58% 

 1. Które, Państwa zdaniem, z podanych norm społecznych są przestrzegane w szkole?

dbanie o wspólne dobro  

63% 

szacunek do innych  

60% 

kultura osobista i higiena  

70% 

wystrzeganie się agresywnych zachowań (wulgaryzmów,wyśmiewania)  

60% 

pomoc słabszym, osamotnionym, młodszym  

63% 

dbanie o bezpieczeństwo (w tym bezpieczeństwo w sieci)  

56% 

dążenie do zdobycia wiedzy  

74% 

żadne z powyższych  

0 

 1. Która z postaw, Państwa zdaniem, dominuje wśród uczniów w szkole?

koleżeństwo  

65% 

obojętność  

26% 

agresja  

0 

nie wiem  

9% 

 

Podsumowanie ankiety dla uczniów 

 

KLASY 3 

Liczba ankietowanych: 56 (maj 2021) 

 

 1. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?

tak  

 52 

nie  

 3 

 1. Czy w szkole boisz się: (możesz zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

złej oceny  

 33 

ośmieszania, poniżania   

 21 

pobicia, popychania, kopania  

 23 

 usłyszenia od nauczyciela złej opinii o sobie  

 21 

 

 

 1. Czy doświadczyłeś/aś agresji ze strony innych uczniów? 

tak  

 25 

nie  

 30 

 1. Czy doświadczyłeś/aśze strony innych uczniów: (możesz zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

bicia lub kopania  

14 

poniżania słownego (wykrzykiwania obelg i wyzwisk) 

15 

 niszczenia ze złości Twoich rzeczy  

6 

 zastraszania i gróźb  

8 

niczego z powyższych nie doświadczyłam/em  

20 

inne (jakie?)  

0 

 1. Czy kiedy użyto wobec Ciebie agresji mówiłeś/aśkomuś o tej sytuacji?

tak   

 30 

 nie  

 14 

 1. Jeśli byłeś/aśofiarą przemocy, to z kim rozmawiałeś/aśo swoich przeżyciach? 

z rodzicami  

21 

z rodzeństwem  

4 

z wychowawcą  

5 

z pedagogiem szkolnym  

3 

z kolegą lub koleżanką   

1 

z inną osobą (jaką?)   

1 

nie rozmawiałem/am z nikim   

1 

nie byłem/am ofiarą przemocy  

31 

 1. W jakich miejscach najczęściej zdarzają się akty przemocy w szkole i w jej pobliżu? (możesz zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

przystanek przy szkole   

2 

szatnie w-f  

7 

toalety  

8 

korytarze   

18 

sale lekcyjne  

5 

boisko   

23 

inne (jakie?)  

4 

w szkole nie zdarzają się akty przemocy  

17 

 1. Czy sprawcami agresji byli:

starsi koledzy/ koleżanki  

11 

młodsi koledzy  

 5 

koledzy/ koleżanki z Twojej klasy  

 16 

 1. Która z postaw uczniów dominuje w szkole?

koleżeństwo   

 41 

obojętność   

 6 

agresja  

 6 

 1. Czy dyżury nauczycieli na przerwach (na korytarzu i w sali lekcyjnej) podnoszą Twoje poczucie bezpieczeństwa?

tak  

46 

nie  

9 

 1. Czy Ty dokonywałeś przemocy w szkole lub w jej okolicy?

tak  

 17 

nie  

 38 

 

 1. Jeśli tak, to działałeś:

sam  

14 

w grupie  

15 

 1. Jaka była forma przemocy?(możesz zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

przezywanie   

 18 

wyśmiewanie się  

 6 

zaczepianie  

 9 

szturchanie  

 3 

kopanie  

10 

zabieranie jedzenia  

 1 

 niszczenie rzeczy   

 1 

wymuszanie pieniędzy   

 0 

kradzieże  

 0 

 straszenie pobiciem  

 3 

pobicie   

 10 

 inne (jakie?) 

3 

 1. Czy w szkole namawiano lub zmuszano Cię do agresji lub przemocy wobec innych:

tak  

 8  

nie  

 48 

 1. Czy łatwo Ci rozwiązywać konflikty z innymi?

tak, nie mam z tym trudności  

 19 

 raczej tak  

 24 

zdecydowanie nie  

 11 

 1. Jeśli ktoś zaczyna Ci się zwierzać:

  staram się zakończyć temat  

 7 

słucham, starając się jak najszybciej pocieszyć tę osobę i przejść na mniej emocjonalne tory rozmowy  

 21 

 słucham ze szczerą uwagą  

 21 

17.Czy podczas edukacji zdalnej zdarzyło się, że: 

poczułeś się urażony odezwaniem się kolegów do Ciebie  

 1 

ktoś wysłał sms, który Ci dokuczył  

 12 

ktoś komentował Twoje wypowiedzi na forum internetowym w taki sposób, że sprawił Ci przykrość  

 4 

zastraszał lub groził  

 1 

 inne (jakie?)  

 4 

nie, nic takiego się nie wydarzyło  

 38 

18.Jeśli zdarzyło Ci się doświadczyć wymienionych wyżej zachowań, wymień proszę kto Ci to zrobił? 

koledzy/ koleżanki z klasy  

17 

koledzy/ koleżanki z innej klasy  

5 

19.Czy zdarzyło Ci się wyzywać, obrażać inne osoby na czacie, komunikatorze internetowym? 

tak  

 5 

nie  

 32 

 

KLASY 7 i 8 

  Liczba ankietowanych: 50 (maj 2021) 

 

 1. Czy lubisz chodzić do swojej szkoły? 

tak     

22 

raczej tak   

44 

raczej nie   

18 

nie  

16 

 1. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole? 

tak   

86 

nie   

4 

częściowo  

10 

 1. Czy przestrzegasz tych zasad? 

zawsze  

50 

czasami  

46 

nigdy  

4 

 1. Czy jako uczeń znasz swoje prawa i obowiązki? 

tak  

98 

nie  

2 

 1. W jaki sposób poznałeś swoje prawa i obowiązki. Kto Cię z nimi zapoznał? 

dyrektor  

0 

wychowawca/nauczyciel  

94 

kolega  

0 

inna osoba (wpisz kto…)  

6 

 1. Spośród wymienionych poniżej norm szkolnych, zaznacz te, które według Ciebie są najważniejsze (możesz zaznaczyć 3): 

kultura osobista  

76 

tolerancja  

74 

aktywność na lekcjach 

4 

odrabianie zadań  

8 

szacunek wobec innych 

94 

nieużywanie wulgaryzmów  

20 

estetyczny wygląd  

12 

postępowanie zgodnie ze statutem  

22 

 1. Czy w Twojej szkole (podczas nauki zdalnej/stacjonarnej)  występuje zjawisko agresji? 

tak  

24 

nie  

40 

nie wiem  

36 

 1. Czy podczas nauki zdalnej doświadczyłeś/aś agresji ze strony innych uczniów? 

tak 

18 % 

nie 

 82 % 

 1. Czy w szkole (podczas nauki zdalnej/stacjonarnej) czujesz się bezpiecznie? 

tak 

78% 

nie 

22% 

 1. Czy w szkole boisz się: (możesz zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

złej oceny  

40 

ośmieszania  

58 

poniżania  

56 

wymuszania pieniędzy  

4 

usłyszenia od nauczyciela złej opinii o sobie 

46 

nie ma takiej rzeczy  

14 

inne 

10 

 1. Czy doświadczyłeś/aś ze strony innych uczniów: (możesz zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

nie dotyczy  

56 

wymuszania pieniędzy  

4 

zmuszania do robienia czegoś poniżającego  

6 

poniżania słownego (wykrzykiwania obelg i wyzwisk) 

42 

zastraszania i gróźb  

12 

inne (wpisz jakie)  

2 

 1.  Czy kiedy użyto wobec Ciebie agresji mówiłeś/aś komuś o tej sytuacji? 

tak 

38 

nie 

 62 

 1.  Jeśli byłeś/aś ofiarą przemocy, to z kim rozmawiałeś/aś o swoich przeżyciach? 

z rodzicami 

14 

z rodzeństwem 

0 

z wychowawcą 

4 

z pedagogiem szkolnym 

0 

z kolegą lub koleżanką 

10 

nie rozmawiałem/am z nikim 

4 

nie byłem/am ofiarą przemocy 

58 

inne 

10 

14 . Czy sprawcami agresji byli: 

nie dotyczy   

66 

starsi koledzy/ koleżanki  

10 

młodsi koledzy  

0 

koledzy/ koleżanki z Twojej klasy  

24 

15 . Która z postaw uczniów dominuje w szkole? 

koleżeństwo 

 36 

obojętność 

48 

agresja  

16 

 1. Czy Ty dokonywałeś przemocy w szkole (podczas nauki zdalnej/stacjonarnej) lub w jej okolicy 

tak  

12 

nie  

88 

 1. Jeśli tak, to działałeś:

sam  

 6 

w grupie  

6 

nie dotyczy  

 88 

 1. Jaka była forma przemocy?(możesz zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

przezywanie  

44 

wyśmiewanie się  

22 

zaczepianie  

24 

szturchanie  

4 

kopanie  

4 

zabieranie jedzenia  

2 

niszczenie rzeczy  

12 

wymuszanie pieniędzy  

2 

kradzieże  

2 

straszenie pobiciem  

8 

pobicie  

10 

inne  

44 

 1. Jakie zagrożenia oraz negatywne zachowania występują podczas nauki zdalnej:

nie zdarzyło się zakłócanie zajęć  

18 

uczniowie nie włączali kamer na wyraźną prośbę nauczycieli  

12 

uczniowie pisali na czacie na tematy niezwiązane z lekcją  

8 

uczeń nie wyłączył mikrofonu, przez co zakłócał lekcję innym  

14 

uczeń robił printscreen lub nagrywał zajęcia  

2 

uczeń używał wulgarnego słownictwa  

12 

pojawianie się rodziców na lekcji  

8 

granie na lekcji  

26 

 1. Czy w szkole (lub jej okolicach)  namawiano lub zmuszano Cię do:

palenia papierosów  

6 

picia alkoholu  

0 

próbowania narkotyków  

0 

agresji lub przemocy wobec innych  

2 

nie dotyczy  

92 

 1. Czy znasz osoby ze swojej grupy wiekowej, które podejmują przedstawione poniżej zachowania ryzykowne? (wskaż maksymalnie 3, które ich dotyczą)

przemoc  

26 

wagarowanie  

28 

kradzież  

6 

ucieczka z domu  

2 

zażywanie środków odurzających  

10 

zażywanie dopalaczy 

2 

picie alkoholu  

30 

palenie papierosów  

46 

zażywanie leków uspokajających/nasennych/ przeciwbólowych  

4 

uzależnienie cyfrowe (siecioholizm, fonoholizm)  

10 

bulimia  

2 

anoreksja  

2 

żadnych z tych zachowań nie podejmują  

42 

22.Czy łatwo Ci rozwiązywać konflikty z innymi? 

tak, nie mam z tym trudności  

22 

raczej tak  

66 

zdecydowanie nie  

12 

23.Jeśli ktoś zaczyna Ci się zwierzać: 

staram się zakończyć temat  

12 

słucham, starając się jak najszybciej pocieszyć tę osobę i przejść  

na mniej emocjonalne tory rozmowy  

36 

 

słucham ze szczerą uwagą  

52 

 

WNIOSKI 

 1. Uczniowie czują się w szkole (podczas nauki zdalnej/stacjonarnej) bezpiecznie; lubią chodzić  
  do szkoły. 
 1. Wychowawcy/nauczyciele zapoznali uczniów z prawami i obowiązkami uczniów.  
 1. Uczniowie znają zasady zachowania (86%) i przestrzegają ich. 
 1. Według rodziców -  uczniowie mają wiedzę na temat norm społecznych obowiązujących podczas zajęć zdalnych/stacjonarnych i przestrzegają ich, według nauczycieli – uczniowie nie respektują norm. 
 1. W szkole przestrzegane są następujące normy: dbanie o wspólne dobro, szacunek do innych, dążenie do zdobycia wiedzy, kultura osobista i higiena, tolerancja. 
 1. Według rodziców (53%), nauczycieli (65%) i uczniów klas III postawą dominującą w szkole jest  koleżeństwo; według uczniów klas VII i VIII – obojętność (48%). 
 1. Według rodziców i nauczycieli negatywne zachowania występujące w szkole podczas nauki zdalnej to: uczniowie pisali na czacie na tematy niezwiązane z lekcją, grali na lekcjach, nie wyłączali mikrofonu przez co zakłócano lekcję innym, pojawianie się rodziców na lekcjach. 
 1. Nauczyciele niwelowali te zachowania poprzez:  przypominanie„zasad organizacji zajęć online”  
  w szkole, zwracanie uwagi. 
 1. W opinii rodziców i nauczycieli szkoła jest miejscem, w którym uczniowie mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa. 
 1. Uczniowie wskazują na najsłabiej funkcjonujące obszary zapewniające bezpieczeństwow szkole, są to: korytarze, boisko. 
 1. Uczniowie w większości przypadków nie dopuszczają się rażącego naruszania norm społecznych. Zdarzają się jednak przypadki niewłaściwych zachowań (zachowania ryzykowne). W szkole pojawiają się takie zachowania jak: przezywanie, wyśmiewanie, popychanie, poniżanie słowne. Po roku pracy, po przeprowadzeniu szeregu działań udało się nam zniwelować problem palenia papierosów  
  i wagarowania. 
 1. Źródłem wyżej wymienionych zachowań są inni uczniowie (najczęściej koledzy/koleżanki z klasy). 
 1. O zdarzeniach uczniowie rozmawiali z rodzicami, wychowawcą. 
 1. Uczniowie wykazują się empatią w stosunku do innych osób. 
 1. Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych wykazała, że zasady bezpieczeństwa w szkole zostały omówione z uczniami podczas godzin wychowawczych, na zajęciach przedmiotowych omówiono regulaminy pracowni i zasady BHP. 

 

REKOMENDACJE:  

 1. Należy wzmocnić współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych - zmobilizować ich do częstych kontaktów ze szkołą, szczególnie rodziców uczniów stwarzających problemy. 
 1. Kontynuować pedagogizację rodziców, wybierając tematykę zgodnie ze zdiagnozowanymi  problemami klasowymi. Ustalić harmonogram tych spotkań na cały rok i umieścić go na stronie internetowej szkoły. 
 1. W pracy z uczniem nierespektującym przyjętych norm i zasad ściśle współpracować ze wszystkimi nauczycielami. 
 1. Zwiększyć uwagę nauczycieli dyżurujących na miejsce szczególnie niebezpieczne w szkole. 
 1. Należy zawsze i konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów, przejawy przemocy, agresji. 
 1. Konsekwentnie wzmacniać zachowania uczniów, którzy respektują przyjęte normy i reguły - nagradzać właściwie zachowujące się dzieci. 
 1. Kontynuować współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (Policja, Straż Miejska, Sąd Rodzinny, MOPS, Straż Pożarna, Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych). 
 1. Systematycznie przypominać reguły zachowania oraz konsekwentnie wymagać od uczniów ich przestrzegania. 
 1. Kontynuować pracę nad wyeliminowaniem przypadków przezywania, wyśmiewania, obrażania oraz wulgarnego słownictwa wśród uczniów poprzez: tematykę lekcji wychowawczych, zaproszenie specjalistów do pracy w zakresie profilaktyki agresji słownej i fizycznej, nieustanne podkreślanie, że przemoc słowna i inna niesie za sobą prawne konsekwencje. 
 1. Kształtować właściwe postawy i wskazywać wzorce zachowań. 
 1. Uwzględnić tematykę kształtowania postaw i respektowania norm społecznych w planach pracy na rok szkolny 2021/2022.  

 

 

 

 

Zespół ds. Promocji Zdrowia 

 Krótka foto relacja ze wszystkich działań szkoły w ramach Szkoły Promującej Zdrowie.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE(SzPZ)/PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE (PPZ) O NADANIE CERTYFIKATU WOJEWÓDZKIEGO

RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI w roku szkolny 2018/2019 (sporządzony na podstawie Planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny)

RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI w roku szkolny 2017/2018 (sporządzony na podstawie Planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny)