Ruszył projekt Erasmus Plus realizowany przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile „321 – I Love Maths”.

Od września 2019 roku uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile koordynują realizację projektu Erasmus Plus „321 - I Love Maths”. W dniach 18-22.11.2019 r. w pilskiej „12-tce”odbywa się pierwszy meeting. Projekt dotyczy opracowania i wdrażania innowacyjnych metod w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej. W trakcie kolejnych dwóch lat, projekt realizować będą szkoły z Rumunii oraz Grecji. Pomysł projektu zrodził się z potrzeby udoskonalania metod łączenia praktycznej wiedzy / przeprowadzanych doświadczeń i wiedzy teoretycznej u uczniów. Zarówno praktyczna i teoretyczna wiedza są ważnymi etapami nauki, muszą one być połączone, aby zapewnić uczniom efektywne uczenie się w młodym wieku. Zaczynając od idei, że jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku jest matematyka, 3 szkoły europejskie uznały za konieczne, aby udoskonalić metody nauczania i otworzyć drzwi innowacji edukacyjnej, wyprowadzając matematykę poza salę lekcyjną. 

Poprzez projekt „321 -I LOVE MATHS” zamierzamy podnieść świadomość uczniów i zainteresowanie nauką matematyki.

 Konkretne cele projektu:

-wsparcie bezpośrednio 100 uczniów i 40 nauczycieli w opracowywaniu innowacyjnych materiałów programowych podczas 3 wymian międzynarodowych do 01.09.2021;

- rozwijanie kompetencji matematycznych w przyszłości ok. 80% chłopców i dziewcząt z 3 krajów UE do01.09.2020;

- stymulowanie ciekawości i kreatywności wśród uczniów z 3 szkół w UE poprzez połączenie matematyki z prawdziwym życiem;

-zwiększenie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej wśród 80% uczestników - uczniowie z 3 szkół europejskich do 01.09.2021;

- poprawa „wizerunku” (oceny) matematyki i uczenia się za pomocą uczenia opartego na zapytaniach.

W projekcie zaplanowane są 3 krótkoterminowe wymiany uczniów (Rumunia, Grecja i Polska). Ogółem liczba uczestników, którzy wezmą udział w mobilność liczy 80 uczniów i 20 nauczycieli. Projekt promuje innowacyjne podejście, które doprowadzi do zwiększenia zainteresowania uczniów i motywację do nauki matematyki. Działania mają na celu zachęcanie do uczenia się poprzez działanie, przez odkrywanie, umiejętność myślenia, kreatywność, wyobraźni a także znajomość języka angielskiego i ICT (Technologie Komunikacyjno-Informatyczne).