RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE(SzPZ)/PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE (PPZ) O NADANIE CERTYFIKATU WOJEWÓDZKIEGO

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

 

Pełna nazwa szkoły/przedszkola/placówki

 

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. J. Korczaka w Pile

W przypadku zespołu szkół proszę wpisać, której szkoły dotyczy raport

 

Szkoła:

(właściwe podkreślić)

·         ubiega się certyfikat wojewódzki

·         ubiega się o wznowienie certyfikatu wojewódzkiego

·         ubiega się o certyfikat krajowy

Adres

(ulica, nr, kod, miejscowość)

Ul. Lelewela 140, 64-920 Piła

Gmina

 

Piła

Powiat

 

pilski

Telefon

672158148

Adres mailowy szkoły/placówki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres mailowy koordynatora

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www szkoły

www.sp12.net.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Marcin Borowicz

Imię i nazwisko koordynatora

Małgorzata Piosik

Imiona i nazwiska członków zespołu ds. SzPZ/PPZ

1.     nauczyciele: Małgorzata Piosik, Karolina Bereda, Joanna Szczepaniak, Krystyna Zawacka, Anna Kochanek-Dąbruś, Agnieszka Adaszak-Pawlikowska, Wioletta Błaszak, Ewa Kiżewska, Monika Workowska, Marta Rybkowska, Anna Jankowska, Joanna Śmigaj, Ewa Pływaczyk, Alina Kordek, Joanna Wodzińska-Milcz, Dobrosława Tritt, Maciej Bydołek, Anna Thomas, Małgorzata Wucens, Elżbieta Kłysz, Aleksandra Dominiczak, Kamila Niśkiewicz, Małgorzata Sprawska, Wiesława Kozłowska.

2.     rodzice: Agnieszka Biernacka

3.     uczniowie: współpraca z samorządem szkolnym

4.     pracownicy niepedagogiczni: Grażyna Majda

5.     inne osoby: Marta Markowska, Iwona Flis

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do programu

14.09.2016 r.

 

CZĘŚĆ I

(obejmuje okres ostatnich trzech lat)

 

 1. WYNIKI DIAGNOZY:

 

1.     Narzędzia użyte do diagnozy w ostatnich trzech latach (wymienić):

 

·          Rok szkolny 2016/2017

Ø  Narzędzia: ankieta; obserwacja; wywiad; rozmowa; sprawozdania; wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń; analiza wytworów  pracy uczniowskiej;

·          Rok szkolny 2017/2018

Ø  Narzędzia: ankieta; obserwacja; wywiad; rozmowa; sprawozdania; wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń; analiza wytworów  pracy uczniowskiej;

·          Rok szkolny 2018/2019

Ø  Narzędzia: ankieta; obserwacja; wywiad; rozmowa; sprawozdania; wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń; analiza wytworów  pracy uczniowskiej;

·          Rok szkolny 2019/2020

W dniu 6.07.2020 r. zaproponowano przedłużenie okresu przygotowawczego o rok (ze względu na sytuację pandemiczną w kraju)

·          Rok szkolny 2020/2021

Ø  Narzędzia: ankieta; obserwacja; wywiad; rozmowa; sprawozdania; wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń; analiza wytworów  pracy uczniowskiej;

 

2.     Wyniki diagnozy - wyłonione problemy w ostatnich trzech latach (wymienić wszystkie wyłonione):

 

·         Rok szkolny: 2016/2017

Ø  Wyłonione problemy: obojętność w relacjach koleżeńskich

·         Rok szkolny: 2017/2018

Ø  Wyłonione problemy: zmniejszone poczucie bezpieczeństwa z powodu zwiększonej liczby uczniów w szkole

·         Rok szkolny: 2018/2019

Ø  Wyłonione problemy: nadużywanie urządzeń telekomunikacyjnych i używek zwłaszcza przez uczniów klas VII i VIII

·          Rok szkolny 2019/2020

W dniu 6.07.2020 r. zaproponowano przedłużenie okresu przygotowawczego o rok (ze względu na sytuację pandemiczną w kraju)

·          Rok szkolny 2020/2021

Ø  Wyłonione problemy: zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa,  stosowanie agresji/przemocy wobec innych, uzależnienia.

 

 

 

 1. OPIS PROBLEMÓW PRIORYTETOWYCH:

 

Wyłonione w ostatnich trzech latach problemy priorytetowe (wymienić):

 

·          Rok szkolny 2016/2017

Wyłoniony problem priorytetowy: zmniejszenie podstawowych zachowań empatycznych w relacjach między uczniami,

·          Rok szkolny 2017/2018

Wyłoniony problem priorytetowy: zwiększona ilość uczniów zaburzyła poczucie bezpieczeństwa u młodszych uczniów

·          Rok szkolny 2018/2019

Ø  Wyłoniony problem priorytetowy: uzależnienie od różnych używek (alkohol, papierosy, siecioholizm, dopalacze
i narkotyki)

·          Rok szkolny 2019/2020

W dniu 6.07.2020 r. zaproponowano przedłużenie okresu przygotowawczego o rok (ze względu na sytuację pandemiczną w kraju)

·          Rok szkolny 2020/2021
Wyłoniony problem priorytetowy: Na terenie szkoły lub w jej pobliżu pojawiły się następujące zachowania ryzykowne: stosowanie agresji/przemocy wobec innych, palenie papierosów, wagarowanie, uzależnienie cyfrowe.

 

 1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW DZIAŁAŃ SZPZ/PPZ MAJĄCYCH NA CELU ROZWIĄZANIE PROBLEMU PRIORYTETOWEGO:

 

 

·          Rok szkolny 2016/2017

Ø  Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego: obchody Dnia Niepełnosprawności, przygotowanie paczek bożonarodzeniowych, akcja „Antydepresyjna Szkoła”, „Dzień Autyzmu”, „Dzień Kropki”, projekt ‘Klasa z empatią”

·          Rok szkolny 2017/2018

Ø  Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego: spotkania z policjantem dla uczniów klas młodszych , spotkania z przedstawicielami  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

·          Rok szkolny 2018/2019

Ø  Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego: spotkanie z p. Wróbel „Bezpieczne dzieciaki”, Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Pile pt. „Spójrz inaczej”, prelekcja „Zachowania ryzykowne”, „Światowy Dzień Rzucania Palenia”

·          Rok szkolny 2019/2020

Ø  W dniu 6.07.2020 r. zaproponowano przedłużenie okresu przygotowawczego o rok (ze względu na sytuację pandemiczną w kraju)

·          Rok szkolny 2020/2021

Ø  Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego: spotkanie z p. Wróbel „Bezpieczne dzieciaki”, Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Pile pt. „Spójrz inaczej”, prelekcja „Zachowania ryzykowne”, „Światowy Dzień Rzucania Palenia”, „Dzień bezpiecznego Internetu”.

 

 

 

 

 1. INFORMACJA NA TEMAT MONITOROWANIA SAMOPOCZUCIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ/PRZEDSZKOLNEJ/PLACÓWKI:

 

 

·          Rok szkolny 2016/2017

Ø  Sposób monitorowania:  ankieta dla uczniów nt. respektowania norm społecznych, obserwacja, analiza wytworów prac uczniów

Ø  Wyniki monitorowania: pozytywne

·          Rok szkolny 2017/2018

Ø  Sposób monitorowania: ankieta dla uczniów nt. respektowania norm społecznych, obserwacja, analiza wytworów prac uczniów

Ø  Wyniki monitorowania: pozytywne

·          Rok szkolny 2018/2019

Ø  Sposób monitorowania: ankieta dla uczniów nt. respektowania norm społecznych, obserwacja, analiza wytworów prac uczniów

Ø  Wyniki monitorowania: pozytywne

·          Rok szkolny 2019/2020
W dniu 6.07.2020 r. zaproponowano przedłużenie okresu przygotowawczego o rok (ze względu na sytuację pandemiczną w kraju)

·          Rok szkolny 2020/2021

Ø  Sposób monitorowania: ankieta dla uczniów ,rodziców, nauczycieli  nt. respektowania norm społecznych, obserwacja, analiza wytworów prac uczniów

Ø  Wyniki monitorowania: pozytywne

 

 1. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ UJĘTYCH W PLANACH SZPZ/PPZ (narzędzia, wnioski):

 

 

·          Rok szkolny 2016/2017

Ø  Narzędzia użyte do ewaluacji: analiza sprawozdań, dokumentacji i dziennika szkolnego

Ø  Wnioski z ewaluacji: kontynuacja działań

Ø  Korzyści z podjętych działań: wzrost wiedzy i świadomości środowiska szkolnego

·          Rok szkolny 2017/2018

Ø  Narzędzia użyte do ewaluacji: analiza sprawozdań, dokumentacji i dziennika szkolnego

Ø  Wnioski z ewaluacji: kontynuacja podjętych działań z naciskiem na relacje wśród młodzieży starszej

Ø  Korzyści z podjętych działań: poprawa samopoczucia, bezpieczeństwa i wiedzy uczniów na temat  stosunków międzyludzkich

·          Rok szkolny 2018/2019

Ø  Narzędzia użyte do ewaluacji: analiza sprawozdań, dokumentacji i dziennika szkolnego

Ø  Wnioski z ewaluacji: potrzeba utrzymania obecnego stanu stosunków międzyludzkich w szkole, objęcie szczególnym nadzorem młodzieży klas VII i VIII (pojawiające się sygnały kontaktów z używkami i  siecioholizmu)

Ø  Korzyści z podjętych działań: wzrost świadomości zagrożeń płynących z  uzależnień i lekceważenia problemów zdrowotnych

·          Rok szkolny 2019/2020

W dniu 6.07.2020 r. zaproponowano przedłużenie okresu przygotowawczego o rok (ze względu na sytuację pandemiczną w kraju)

·          Rok szkolny 2020/2021

Ø  Narzędzia użyte do ewaluacji: analiza sprawozdań, dokumentacji i dziennika szkolnego

Ø  Wnioski z ewaluacji:

1.     Należy wzmocnić współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych - zmobilizować ich do częstych kontaktów ze szkołą, szczególnie rodziców uczniów stwarzających problemy.

2.     Kontynuować pedagogizację rodziców, wybierając tematykę zgodnie ze zdiagnozowanymi  problemami klasowymi. Ustalić harmonogram tych spotkań na cały rok i umieścić go na stronie internetowej szkoły.

3.     W pracy z uczniem nierespektującym przyjętych norm i zasad ściśle współpracować ze wszystkimi nauczycielami.

4.     Zwiększyć uwagę nauczycieli dyżurujących na miejsce szczególnie niebezpieczne w szkole.

5.     Należy zawsze i konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów, przejawy przemocy, agresji.

6.     Konsekwentnie wzmacniać zachowania uczniów, którzy respektują przyjęte normy i reguły - nagradzać właściwie zachowujące się dzieci.

7.     Kontynuować współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (Policja, Straż Miejska, Sąd Rodzinny, MOPS, Straż Pożarna, Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych).

8.     Systematycznie przypominać reguły zachowania oraz konsekwentnie wymagać od uczniów ich przestrzegania.

9.     Kontynuować pracę nad wyeliminowaniem przypadków przezywania, wyśmiewania, obrażania oraz wulgarnego słownictwa wśród uczniów poprzez: tematykę lekcji wychowawczych, zaproszenie specjalistów do pracy w zakresie profilaktyki agresji słownej i fizycznej, nieustanne podkreślanie, że przemoc słowna i inna niesie za sobą prawne konsekwencje.

10.   Kształtować właściwe postawy i wskazywać wzorce zachowań.

11.   Uwzględnić tematykę kształtowania postaw i respektowania norm społecznych w planach pracy na rok szkolny 2021/2022.

Ø  Korzyści z podjętych działań:

1.        Uczniowie czują się w szkole (podczas nauki zdalnej/stacjonarnej) bezpiecznie; lubią chodzić
do szkoły.

2.        Wychowawcy/nauczyciele zapoznali uczniów z prawami i obowiązkami uczniów.

3.        Uczniowie znają zasady zachowania (86%) i przestrzegają ich.

4.        Według rodziców -  uczniowie mają wiedzę na temat norm społecznych obowiązujących podczas zajęć zdalnych/stacjonarnych i przestrzegają ich, według nauczycieli – uczniowie nie respektują norm.

5.        W szkole przestrzegane są następujące normy: dbanie o wspólne dobro, szacunek do innych, dążenie do zdobycia wiedzy, kultura osobista i higiena, tolerancja.

6.        Według rodziców (53%), nauczycieli (65%) i uczniów klas III postawą dominującą w szkole jest  koleżeństwo; według uczniów klas VII i VIII – obojętność (48%).

7.        Według rodziców i nauczycieli negatywne zachowania występujące w szkole podczas nauki zdalnej to: uczniowie pisali na czacie na tematy niezwiązane z lekcją, grali na lekcjach, nie wyłączali mikrofonu przez co zakłócano lekcję innym, pojawianie się rodziców na lekcjach.

8.        Nauczyciele niwelowali te zachowania poprzez:  przypominanie „zasad organizacji zajęć online”
w szkole, zwracanie uwagi.

9.        W opinii rodziców i nauczycieli szkoła jest miejscem, w którym uczniowie mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

10.     Uczniowie wskazują na najsłabiej funkcjonujące obszary zapewniające bezpieczeństwo w szkole, są to: korytarze, boisko.

11.     Uczniowie w większości przypadków nie dopuszczają się rażącego naruszania norm społecznych. Zdarzają się jednak przypadki niewłaściwych zachowań (zachowania ryzykowne). W szkole pojawiają się takie zachowania jak: przezywanie, wyśmiewanie, popychanie, poniżanie słowne. Po roku pracy, po przeprowadzeniu szeregu działań udało się nam zniwelować problem palenia papierosów
i wagarowania.

12.     Źródłem wyżej wymienionych zachowań są inni uczniowie (najczęściej koledzy/koleżanki z klasy).

13.     O zdarzeniach uczniowie rozmawiali z rodzicami, wychowawcą.

14.     Uczniowie wykazują się empatią w stosunku do innych osób.

15.     Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych wykazała, że zasady bezpieczeństwa w szkole zostały omówione z uczniami podczas godzin wychowawczych, na zajęciach przedmiotowych omówiono regulaminy pracowni i zasady BHP.

 

 

 

CZĘŚĆ II

 

 1. OPIS STOPNIA AKCEPTACJI ŚRODOWISKA DLA IDEI SZPZ (w tym stopień świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej i rodziców):

 

Całe środowisko szkolne w pełni akceptuje działania zmierzające do realizacji zadań SZPZ. Rodzice angażują się w działania z nimi związane, młodzież rozumie potrzebę samorozwoju w tym względzie
i chętnie włącza się w proponowane akcje.

 

 1. IFORMACJA NT. SZKOLEŃ DLA (wymienić):

 

 • Rady Pedagogicznej: „RODO i ochrona danych osobowych”, „Rodo i cyberbezpieczeństwo”,
  „Jak rozmawiać z rodzicami?”, „ Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży”
 • uczniów: „Komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, asertywność zagrożenie uzależnieniami”, „Szkodliwość palenia tytoniu”, „Jak mówić o prawach dziecka?”, „Bezpieczeństwo z Pyrkiem”, „Bezpieczeństwo na drodze”, „ Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych i wakacji”, „Internet bezpiecznie i mądrze”, „Zaplątani w sieci”, „Świat emocji”, „Wpływ narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie ludzkiego organizmu”, „Cyberprzemoc
  i bezpieczeństwo w Internecie, zdrowy styl życia, profilaktyka uzależnień”, „Co zrobić żeby czuć się bezpiecznie?”
 • rodziców: „Depresja czy bunt nastolatka”, „Szkodliwość palenia tytoniu”, „Profilaktyka zagrożeń – ekran zagrożenie naszych czasów”, „Król Maciuś i prawa dzieci”, „Jak mówić o prawach dziecka?”, „Internet bezpiecznie i mądrze”
 • pracowników administracji: „Jak mówić o prawach dziecka?”,
 • Warsztaty dla uczniów klas I – VIII z zakresu profilaktyki uzależnień:
 • Spotkanie z policjantami w klasach IV – VIII  „Bezpieczeństwo w sieci”  (29.09.2020, 06.10.2020)
 • Spotkanie online z p. Iwoną Flis i M. Markowską nt. „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne
  w szkole” (kwiecień 2021)
 • Spotkanie klas 7 z mł. asp. Olimpią Kubińską (KPP w Pile) nt. „Odpowiedzialność prawna po 13 roku życia” (maj 2021)
 • Zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym w wymiarze jednego spotkania z każdą klasą
  z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wspomagające rozwój ucznia w sferze emocjonalnej i społecznej):
 • zajęcia z psychologiem:

klasa 1a- Jesteśmy klasą, 17.05.2021,

klasa 1b- Jak radzić sobie w trudnościach spowodowanych pandemią, 19.05.2021,

klasa 1c- Jak radzić sobie w trudnościach spowodowanych pandemią, 19.05.2021,

klasa 2a- Pogadanka nt. emocji, 20.04.2021,

klasa 2b- Pogadanka nt. emocji, 19.04.2021,

klasa 2c- Przyjaciele tak nie robią, 2.11.2020,

klasa 3a- Jesteśmy klasą, 21.05.2021,

klasa 3b- Dbamy o swoje zdrowie, 5.03.2021,

klasa 3c- Zwracamy uwagę na uczucia innych osób, 9.03.2021,

klasa 4a- Dobre i złe samopoczucie, 22.04.2021,

klasa 4b- Koleżaństwo, dokuczanie, rozwiązywanie problemów, 12.10.2020,

klasa 4c- Dobre i złe samopoczucie, 21.04.2021,

klasa 5a- Czym się różnimy, 20.10.2020,

klasa 5b- Razem się uczymy i razem się bawimy, pogadanka z uczniami, 11.09.2020,

klasa 6a- Określanie własnych wartości, 7.10.2020,

klasa 6b- Określanie własnych wartości,22. 09.2020,

klasa 6c- Określanie własnych wartości, 1.10.2020,

klasa 7a- Kształtowanie mądrego dystansu, 1.02.2021,

klasa 7c- Koncentracja uwagi - wskazówki, 30.03.2021,

klasa 8b- Popełniamy błędy, 2.03.2021,

klasa 8c- Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem?, 29.04.2021

 • zajęcia z pedagogiem:

klasa 8c – Mobbing wśród uczniów, 21.09. 2021,

klasa 8d – Mobbing wśród uczniów, 21.09. 2021,

klasa 7a – Mobbing, wyzywanie, wyśmiewanie, 02.10.2020,

klasa 7a – Moje emocje i uczucia, 19.10.2020,

klasa 8b – Moje emocje i uczucia, 19.10.2020,

klasa 6b – Poznajemy się lepiej – moje emocje, 19.10.2020,

klasa 6b – Co to jest konflikt i jakie sposoby znamy na łagodzenie konfliktów, 19.10.2020,

klasa 8d – Konsekwencje braku udziału w nauczaniu zdalnym, 23.10.2020,

klasa 1a – Szkolny kodeks dobrego zachowania, 27.10.2020,

 • Zajęcia indywidualne i grupowe dotyczące właściwych zachowań.
 • Spotkanie online dla rodziców i nauczycieli na temat zachowań ryzykownych:
 • „Depresja i stany lękowe u dzieci” – prelekcja p. K. Giese – Szczap, 29.04.2021
 • Dzień Rzucania Palenia Tytoniu „STOP papierosom”- realizacja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej ‘Bieg po zdrowie” – kl. IV. Ponadto odbyły się pogadanki, konkurs plastyczny „Plakat zachęcający do niepalenia tytoniu”.
 • Święto Szkoły pod hasłem „Szkoła moją małą ojczyzną”.
 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Uczmy się razem żyć”.
 • Spotkanie online policjanta (mł. asp. Olimpia Kubińska, KPP w Pile) z rodzicami

i uczniami klas IV – VIII na temat „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” (w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu).

 • Kwiecień miesiącem eko-zdrowia pod hasłem „Piękna nasza Polska cała” (stworzenie TABLICY ZDROWIA – zadaniem uczniów było umieszczenie swoich propozycji, w jaki sposób można dbać o zdrowie np. ciekawostki, zdjęcia – zdrowego śniadania, podejmowanej aktywności fizycznej, przepisy na zdrowe posiłki, ciekawe artykuły lub filmiki). Ponadto uczniowie klas IV – VIII wykonali prezentację na temat piękna naszej ojczyzny, uwzględniając , jak w tych miejscach można zdrowo i aktywnie spędzić czas.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 

W związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju  i przejściem na kształcenie zdalne staraliśmy się mobilizować uczniów, rodziców i nauczycieli do większej aktywności fizycznej poprzez:

 • „Wyniki - Wyzwania dla zdrowia”: wyzwanie polegało na monitorowaniu i rejestrowaniu swojej codziennej aktywności fizycznej np.: chodzenie, bieganie, jazda na rowerze/rolkach – minimum całej aktywności podczas wyzwania to około 25000 kroków (ok. 17.5 km);
 • dla społeczności lokalnej na boisku szkolnym uruchomiono siłownię.

 

Wychowawcy raz w miesiącu realizowali na godzinie do dyspozycji wychowawcy następujące tematy dotyczące „Wychowania do wartości”:

 

miesiąc

temat

wrzesień 2020

Definiujemy pojęcie wartości.

październik 2020

Jestem dobrym kolegą.

listopad 2020

Szkoła moja małą ojczyzną.

grudzień 2020

Na czym polega wzajemny szacunek i tolerancja?

styczeń 2021

Odpowiadam za bezpieczeństwo swoje i innych.

marzec 2021

Uczciwy, czyli jaki?

kwiecień 2021

Savoir vivre na co dzień.

maj 2021

Prawa i obowiązki członków rodziny.

czerwiec 2021

Mój dowód tożsamości.

 

WNIOSKI:

 • We wszystkich klasach zrealizowano powyższe tematy. Uczniowie chętnie uczestniczyli
  w zajęciach wychowawczych, zrozumieli jak ważne w życiu człowieka jest kierowanie się wartościami oraz zbudowali własny system wartości, którym chcieliby kierować się na co dzień.
 • Należy kontynuować zadania profilaktyczno – wychowawcze w formie harmonogramu dostosowane do rozpoznań w oparciu o diagnozę na rok szkolny 2021/2022.

 

 

REKOMENDACJE WYCHOWAWCÓW na rok szkolny 2021/2022:

 • zdrowy styl życia,
 • zdrowe odżywianie,
 • sport, aktywność ruchowa w życiu człowieka,
 • świadome - elementarne budowanie relacji,
 • uczciwość w relacjach międzyludzkich,
 • edukacja emocjonalna (radzenie sobie w sytuacjach trudnych, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, umiejętność rywalizacji),
 • ekologia, ratunek dla środowiska, jak żyć eko,
 • savoir – vivre, kultura słowa, ubioru, zachowania,
 • savoir – vivre w sieci,
 • niebezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
 • organizowanie spotkań ze specjalistami celem uwypuklenia problemów, budzenia świadomości i odpowiedzialności wśród uczniów.

 

 

 1. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

 

 • Wspólne organizowanie spotkań online z rodzicami – „Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
  w szkole”
 • Spotkanie online policjanta (mł. asp. Olimpia Kubińska, KPP w Pile) z rodzicami

i uczniami klas IV – VIII na temat „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” (w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu).

 • Spotkanie online dla rodziców i nauczycieli na temat zachowań ryzykownych:
 • „Depresja i stany lękowe u dzieci” – prelekcja p. K. Giese – Szczap, 29.04.2021

 

 1. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

 

 • Organizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka przy współpracy z Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych
 • Współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Policją, Strażą Pożarną, Ośrodkiem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pile.

 

CZĘŚĆ III

 

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ - opis przebiegu i efektów z ewaluacji programu (pogram dołączyć do raportu, jako załącznik):

             

Program Szkoły Promującej Zdrowie został napisany w korelacji z Programem Profilaktycznym Szkoły, kalendarzem szkoły oraz zgodnie ze standardami promującej zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania. Od wielu lat trwa współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile i wspólnie realizujemy różne programy.

W 2004 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Wśród efektów z ewaluacji programu możemy wymienić:

- wzrost wiedzy na temat zachowań ryzykownych;

- świadomość zagrożeń drogowych;

- znajomość sposobów aktywnego spędzania czasu;

- nawyk prawidłowego odżywiania;

- postawa asertywna odnośnie stosowania używek;

- wspólne organizowanie imprez;

- tolerancja i pomaganie osobom niepełnosprawnym.

 

W związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju  i przejściem na kształcenie zdalne staraliśmy się mobilizować uczniów, rodziców i nauczycieli do większej aktywności fizycznej poprzez:

 • tzw. „Wyniki - Wyzwania dla zdrowia”: wyzwanie polegało na monitorowaniu i rejestrowaniu swojej codziennej aktywności fizycznej np.: chodzenie, bieganie, jazda na rowerze/rolkach – minimum całej aktywności podczas wyzwania to około 25000 kroków (ok. 17.5 km);
 • dla społeczności lokalnej na boisku szkolnym uruchomiono siłownię.

 

 

Wszystkie założone cele w okresie przygotowawczym
w latach 2016-2021 zostały zrealizowane – Załącznik nr 2

 

 

 

CZĘŚĆ IV

 

DOKUMENTACJA Z PRZEBIEGU PRACY SZPZ/PPZ (wymienić nazwy dokumentów):

 

 

 1. Karta zgłoszenia szkoły/ placówki do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie
 2. Program Szkoły Promującej Zdrowie 2016-2019 (wydłużony o rok szkolny 2020/2021).
 3. Załącznik nr 1 i 2 do Programu Szkoły Promującej Zdrowie – okres przygotowawczy 2016-2019 (wydłużony o rok szkolny 2020/2021).
 4. Raporty roczne z wyników działań Szkoły Promującej Zdrowie (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021).
 5. Raport podsumowujący starania Szkoły Promującej Zdrowie o nadanie Certyfikatu Wojewódzkiego.

 

 

      Podpis dyrektora:                                            Podpis koordynatora ds.SzPZ/PPZ:

 

 

               ………………………………….                               ………………………………………..

 

……………………………                                    …………………………………..

miejscowość                                                                                            data

 

 

 

* Wersję elektroniczną i papierową raportu proszę przesłać do właściwego koordynatora rejonowego oraz umieścić na stronie internetowej szkoły/placówki.

W przypadku zespołu szkół proszę przesłać raport dla każdego typu szkoły oddzielnie.