RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE(SzPZ)/PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE (PPZ) O NADANIE CERTYFIKATU WOJEWÓDZKIEGO

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

 

Pełna nazwa szkoły/przedszkola/placówki

 

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. J. Korczaka w Pile

W przypadku zespołu szkół proszę wpisać, której szkoły dotyczy raport

 

Szkoła:

(właściwe podkreślić)

·        ubiega się certyfikat wojewódzki

·        ubiega się o wznowienie certyfikatu wojewódzkiego

·        ubiega się o certyfikat krajowy

Adres

(ulica, nr, kod, miejscowość)

Ul. Lelewela 140, 64-920 Piła

Gmina

 

Piła

Powiat

 

pilski

Telefon

672158148

Adres mailowy szkoły/placówki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres mailowy koordynatora

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www szkoły

www.sp12.net.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Marcin Borowicz

Imię i nazwisko koordynatora

Małgorzata Piosik

Imiona i nazwiska członków zespołu ds. SzPZ/PPZ

1.      nauczyciele: Małgorzata Piosik, Karolina Bereda, Joanna Szczepaniak, Krystyna Zawacka, Anna Kochanek-Dąbruś, Agnieszka Adaszak-Pawlikowska, Wioletta Błaszak, Ewa Kiżewska, Monika Workowska, Marta Rybkowska, Anna Jankowska, Joanna Śmigaj, Ewa Pływaczyk, Alina Kordek, Joanna Wodzińska-Milcz, Dobrosława Tritt, Maciej Bydołek, Anna Thomas, Małgorzata Wucens, Elżbieta Kłysz, Aleksandra Dominiczak, Kamila Niśkiewicz, Małgorzata Sprawska, Wiesława Kozłowska.

2.      rodzice: Agnieszka Biernacka

3.      uczniowie: współpraca z samorządem szkolnym

4.      pracownicy niepedagogiczni: Grażyna Majda

5.      inne osoby: Marta Markowska, Iwona Flis

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do programu

14.09.2016r.

 

CZĘŚĆ I

(obejmuje okres ostatnich trzech lat)

 

 1. WYNIKI DIAGNOZY:

 

1.       Narzędzia użyte do diagnozy w ostatnich trzech latach (wymienić):

 

·        Rok szkolny 2016/2017

Ø  Narzędzia: ankieta; obserwacja; wywiad; rozmowa; sprawozdania; wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń; analiza wytworów  pracy uczniowskiej;

·        Rok szkolny 2017/2018

Ø  Narzędzia: ankieta; obserwacja; wywiad; rozmowa; sprawozdania; wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń; analiza wytworów  pracy uczniowskiej;

·        Rok szkolny 2018/2019

Ø  Narzędzia: ankieta; obserwacja; wywiad; rozmowa; sprawozdania; wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń; analiza wytworów  pracy uczniowskiej;

 

2.       Wyniki diagnozy - wyłonione problemy w ostatnich trzech latach (wymienić wszystkie wyłonione):

 

·        Rok szkolny: 2016/2017

Ø  Wyłonione problemy: obojętność w relacjach koleżeńskich

·        Rok szkolny: 2017/2018

Ø  Wyłonione problemy: zmniejszone poczucie bezpieczeństwa z powodu zwiększonej liczby uczniów w szkole

·        Rok szkolny: 2018/2019

Wyłonione problemy: nadużywanie urządzeń telekomunikacyjnych i używek zwłaszcza przez uczniów klas VII i VIII

 

 1. OPIS PROBLEMÓW PRIORYTETOWYCH:

 

Wyłonione w ostatnich trzech latach problemy priorytetowe (wymienić):

 

·        Rok szkolny 2016/2017

Wyłoniony problem priorytetowy: zmniejszenie podstawowych zachowań empatycznych w relacjach między uczniami,

·        Rok szkolny 2017/2018

Wyłoniony problem priorytetowy: zwiększona ilość uczniów zaburzyła poczucie bezpieczeństwa u młodszych uczniów

·        Rok szkolny 2018/2019

Ø  Wyłoniony problem priorytetowy: uzależnienie od różnych używek (alkohol, papierosy, siecioholizm, dopalacze i narkotyki)

 

 1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW DZIAŁAŃ SZPZ/PPZ MAJĄCYCH NA CELU ROZWIĄZANIE PROBLEMU PRIORYTETOWEGO:

 

 

·        Rok szkolny 2016/2017

Ø  Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego: obchody Dnia Niepełnosprawności, przygotowanie paczek bożonarodzeniowych, akcja „Antydepresyjna Szkoła”, „Dzień Autyzmu”, „Dzień Kropki”, projekt ‘Klasa z empatią”

·        Rok szkolny 2017/2018

Ø  Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego: spotkania z policjantem dla uczniów klas młodszych , spotkania z przedstawicielami  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

·        Rok szkolny 2018/2019

Ø  Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego: spotkanie z p. Wróbel „Bezpieczne dzieciaki”, Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Pile pt. „Spójrz inaczej”, prelekcja „Zachowania ryzykowne”, „Światowy Dzień Rzucania Palenia”

 

 

 1. INFORMACJA NA TEMAT MONITOROWANIA SAMOPOCZUCIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ/PRZEDSZKOLNEJ/PLACÓWKI:

 

 

·        Rok szkolny 2016/2017

Ø  Sposób monitorowania:  ankieta dla uczniów nt. respektowania norm społecznych, obserwacja, analiza wytworów prac uczniów

Ø  Wyniki monitorowania: pozytywne

·        Rok szkolny 2017/2018

Ø  Sposób monitorowania: ankieta dla uczniów nt. respektowania norm społecznych, obserwacja, analiza wytworów prac uczniów

Ø  Wyniki monitorowania: pozytywne

·        Rok szkolny 2018/2019

Ø  Sposób monitorowania: ankieta dla uczniów nt. respektowania norm społecznych, obserwacja, analiza wytworów prac uczniów

Ø  Wyniki monitorowania: pozytywne

 

 

 

 1. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ UJĘTYCH W PLANACH SZPZ/PPZ (narzędzia, wnioski):

 

 

·        Rok szkolny 2016/2017

Ø  Narzędzia użyte do ewaluacji: analiza sprawozdań, dokumentacji i dziennika szkolnego

Ø  Wnioski z ewaluacji: kontynuacja działań

Ø  Korzyści z podjętych działań: wzrost wiedzy i świadomości środowiska szkolnego

·        Rok szkolny 2017/2018

Ø  Narzędzia użyte do ewaluacji: analiza sprawozdań, dokumentacji i dziennika szkolnego

Ø  Wnioski z ewaluacji: kontynuacja podjętych działań z naciskiem na relacje wśród młodzieży starszej

Ø  Korzyści z podjętych działań: poprawa samopoczucia, bezpieczeństwa i wiedzy uczniów na temat  stosunków międzyludzkich

·        Rok szkolny 2018/2019

Ø  Narzędzia użyte do ewaluacji: analiza sprawozdań, dokumentacji i dziennika szkolnego

Ø  Wnioski z ewaluacji: potrzeba utrzymania obecnego stanu stosunków międzyludzkich w szkole, objęcie szczególnym nadzorem młodzieży klas VII i VIII (pojawiające się sygnały kontaktów z używkami i  siecioholizmu)

Ø  Korzyści z podjętych działań: wzrost świadomości zagrożeń płynących z  uzależnień i lekceważenia problemów zdrowotnych

 

 

CZĘŚĆ II

 

 1. OPIS STOPNIA AKCEPTACJI ŚRODOWISKA DLA IDEI SZPZ (w tym stopień świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej i rodziców):

 

Całe środowisko szkolne w pełni akceptuje działania zmierzające do realizacji zadań SZPZ. Rodzice angażują się w działania z nimi związane, młodzież rozumie potrzebę samorozwoju w tym względzie i chętnie włącza się w proponowane akcje.

 

 1. IFORMACJA NT. SZKOLEŃ DLA (wymienić):

 

 • Rady Pedagogicznej: „RODO i ochrona danych osobowych”, „Rodo i cyberbezpieczeństwo”, „Jak rozmawiać z rodzicami?”, „ Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży”
 • uczniów: „Komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, asertywność zagrożenie uzależnieniami”, „Szkodliwość palenia tytoniu”, „Jak mówić o prawach dziecka?”, „Bezpieczeństwo z Pyrkiem”, „Bezpieczeństwo na drodze”, „ Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych i wakacji”, „Internet bezpiecznie i mądrze”, „Zaplątani w sieci”, „Świat emocji”, „Wpływ narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie ludzkiego organizmu”, „Cyberprzemoc i bezpieczeństwo w Internecie, zdrowy styl życia, profilaktyka uzależnień”, „Co zrobić żeby czuć się bezpiecznie?”
 • rodziców: „Depresja czy bunt nastolatka”, „Szkodliwość palenia tytoniu”, „Profilaktyka zagrożeń – ekran zagrożenie naszych czasów”, „Król Maciuś i prawa dzieci”, „Jak mówić o prawach dziecka?”, „Internet bezpiecznie i mądrze”
 • pracowników administracji: „Jak mówić o prawach dziecka?”,

 

 

 

 1. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

 

 • Wspólne organizowanie kiermaszy, spotkań, akcji charytatywnych na terenie szkoły

 

 

 1. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

 

 • Organizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka przy współpracy z Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych
 • Współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Policją, Strażą Pożarną, Ośrodkiem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

CZĘŚĆ III

 

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ - opis przebiegu i efektów z ewaluacji programu (pogram dołączyć do raportu, jako załącznik):

             

Program Szkoły Promującej Zdrowie został napisany w korelacji z Programem Profilaktycznym Szkoły, kalendarzem szkoły oraz zgodnie ze standardami promującej zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania. Od wielu lat trwa współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile i wspólnie realizujemy różne programy.

W 2004 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Wśród efektów z ewaluacji programu możemy wymienić:

- wzrost wiedzy na temat zachowań ryzykownych;

- świadomość zagrożeń drogowych;

- znajomość sposobów aktywnego spędzania czasu;

- nawyk prawidłowego odżywiania;

- postawa asertywna odnośnie stosowania używek;

- wspólne organizowanie imprez;

- tolerancja i pomaganie osobom niepełnosprawnym.

 

 

 

CZĘŚĆ IV

 

DOKUMENTACJA Z PRZEBIEGU PRACY SZPZ/PPZ (wymienić nazwy dokumentów):

 

 

 1. Karta zgłoszenia szkoły/ placówki do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie
 2. Program Szkoły Promującej Zdrowie 2016-2019
 3. Załącznik do Programu Szkoły promującej Zdrowie – okres przygotowawczy 2016-2019
 4. Sprawozdania z realizacji zadań Szkoły Promującej Zdrowie

 

 

      Podpis dyrektora:                                            Podpis koordynatora ds.SzPZ/PPZ:

 

 

               ………………………………….                               ………………………………………..

 

……………………………                                    …………………………………..

miejscowość                                                                                            data

 

 

 

* Wersję elektroniczną i papierową raportu proszę przesłać do właściwego koordynatora rejonowego oraz umieścić na stronie internetowej szkoły/placówki.

W przypadku zespołu szkół proszę przesłać raport dla każdego typu szkoły oddzielnie.