RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI w roku szkolny 2018/2019 (sporządzony na podstawie Planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny)

Problem priorytetowy (przytoczyć z planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny): uzależnienie od różnych używek (alkohol, papierosy, siecioholizm, dopalacze i narkotyki)

Wyniki ewaluacji:

Cel zaplanowany (przytoczyć z planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny): znajomość zagrożeń płynących z korzystania z różnych używek

Kryterium sukcesu (przytoczyć z planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny): zadowalający stan wiedzy uczniów związanej z korzystaniem z różnych używek

Jak sprawdzono, czy osiągnięto kryterium sukcesu? obserwacja, ankieta, rozmowa, sprawozdania, wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń

Jeśli nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu to dlaczego?: -………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Realizacja zadań

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu

W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu?

Czego nie udało się zrobić i dlaczego?

Alkohol, dopalacze, papierosy i inne substancje zagrażające zdrowiu i życiu

Uczniowie znają przyczyny i skutki używania substancji psychoaktywnych. Prezentują postawę asertywności odnośnie stosowania używek.

zadowalającym

-

Realizacja rozmaitych programów i zadań związanych z używkami (min. „Bieg po zdrowie”, warsztaty „Świat emocji”, spektakl interaktywny „Zaplatani w sieci”, warsztaty dla klas VIII związane z szkodliwością narkotyków i substancji psychoaktywnych)

Uczniowie znają szkodliwe skutki palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Wiedzą, jak szkodliwy wpływ na zdrowie mają substancje psychoaktywne i dopalacze. Rozumieją, dlaczego uzależnienie od Internetu ma zły wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne.

zadowalającym

-

Spotkanie uczniów klas VI z przedstawicielami policji o cyberprzemocy i stosowaniu środków odurzających

Uczniowie znają pojęcie cyberprzemocy i skutki prawne jej stosowania. Wiedzą, że środku odurzające zaburzają postrzeganie świata i właściwe odbieranie i przetwarzanie informacji.

zadowalającym

-

Zajęcia profilaktyczne z gościem z Poradni Profilaktyki Zdrowia

Uczniowie znają zagrożenia życia codziennego związane z używkami i kontaktami z osobami obcymi (min. dilerem).

wysokim

-

 

Wnioski (posumowanie i interpretacja wyników ewaluacji):

  1. Korzyści z działań (dla uczniów, szkoły, społeczności szkolnej):
  • Wzrost świadomości zagrożeń płynących z uzależnień i lekceważenia problemów zdrowotnych
  1. Trudności w realizacji działań:
  • brak

 

                                                                          ……………………………………………………………

                                                                            Podpis Koordynatora SzPZ/PPZ