W okresie od połowy października do połowy grudnia 2021 r. na terenie naszej szkoły realizowane są dwa ciekawe projekty związane z aktywnością fizyczną i rozbudzaniem jej wśród naszych uczniów. Są to projekty „Aktywna szkoła” i „Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia”. Oba są częścią większego przedsięwzięcia – Programu profilaktycznego „Festiwal rekreacji”, który jest realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na rok 2021.

   Uchwałą Rady Miasta Piły przeznaczone na ten cel środki pozwoliły na zakup sprzętu sportowego i gier podwórkowych, które trafiły do naszej placówki jako dar. Nauczyciele i uczniowie zapoznają się z zestawem tych pomocy podczas zajęć ruchowych prowadzonych przez panie Małgorzatę Sprawską („Aktywna szkoła”) i Małgorzatę Piosik („Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia”). Po okresie wyznaczonym na wprowadzenie projektu do szkoły wszystkie pomoce zasilą zasoby naszego zaplecza sportowego. Wśród nich znalazły się paletki do tenisa, badmintona, koła do ringo, skakanki, gumy, gry rzutne i skoczne, podwórkowe gry naklejane na chodnikach lub podłodze sali i wiele innych ciekawych sprzętów, pozwalających naszym uczniom na niejedną wspaniałą, swobodną czy kierowaną, zabawę i grę sportowo – rekreacyjną. Ze względu na jesienną, deszczową aurę zajęcia odbywają się głównie w salach szkolnych i świetlicy, ale w okresie wiosennym stanowić będą doskonały pretekst do wyjścia na świeże powietrze.

   Celem głównym obu projektów jest stworzenie warunków do upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacja 20 godzin zajęć o charakterze integracyjno – edukacyjno – rekreacyjnym oraz przedstawienie dorosłym i dzieciom wielu możliwości wykorzystania sprezentowanego naszej szkole sprzętu, za który serdecznie dziękujemy Radzie Miasta Piła!