Lista kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile
w roku szkolnym 2021/2022 

(pobierz pdf)

Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile informuje, że będą prowadzone zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Zapisu dziecka dokonują rodzice w sekretariacie szkoły.

Do klasy I przyjmowani są kandydaci:

  • Zamieszkali w obwodzie – rodzice składają ZGŁOSZENIE;
  • Zamieszkali poza obwodem – rodzice składają WNIOSEK;
  • Oświadczenie o miejscu pracy rodziców dziecka – w przypadku kandydata spoza obwodu;
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka – w przypadku kandydata spoza obwodu;
  • Oświadczenie woli – w przypadku przyjęcia kandydata spoza obwodu.

Do zgłoszenia lub wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kserokopię aktualnego orzeczenia oraz zaświadczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o wydaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

1. Zarządzenie Nr 1009(18)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 stycznia 2021 r. Pobierz (pdf)
2. Oświadczenie - miejsce zamieszkania Pobierz (pdf)
3. Oświadczenie - miejsce pracy Pobierz (pdf)
4. Oświadczenie woli Pobierz (pdf)
5. Zgłoszenie dziecka do szkoły Pobierz (pdf)
6. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły Pobierz (pdf)
7. Wniosek o przyjecie do klasy sportowej Pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KALENDARZ REKRUTACJI

NABÓR DO KLASY I
1 - 26 marca 2021 Składanie pisemnych Zgłoszeń dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 (dzieci obwodowe).
1 - 26 marca 2021 Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 (dzieci spoza obwodu).
8 kwietnia 2021 Ogłoszenie   list   zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.
9 – 10 kwietnia 2021 Pisemne potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole podstawowej.
11 kwietnia 2021 Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Opublikowanie informacji o liczbie wolnych miejsc.
10 – 14 maja 2021 Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 (dzieci spoza obwodu).
NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile informuje, że będą prowadzone zapisy do klasy IV - sportowej na rok szkolny 2021/2022.

Zapisu ucznia dokonują rodzice w sekretariacie szkoły wg poniższego harmonogramu:
8 - 26 marca 2021 Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego na rok szkolny 2021/2022.
29 - 31 marca 2021 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
8 kwietnia 2021 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
   
   
   

Lista kandydatów (spoza rejonu) zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej (wyniki: pobierz pdf)