Lista kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile w roku szkolnym 2022/2023
(data publikacji: 12.04.2022 r.)
Pobierz (pdf)
rozmiar: 150 KB
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile w roku szkolnym 2022/2023 spoza rejonu Pobierz (pdf)
rozmiar: 223 KB
Uczniowie zakwalifikowani do klasy IV o profilu sportowym w roku szkolnym 2022/2023 Pobierz (pdf)
rozmiar: 43 KB

 

Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile informuje, że będą prowadzone zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

W roku szkolnym 2022/2023 zostanie utworzona klasa patronacka Akademia Siatkówki Braci Lach (w tym przypadku rodzice składają dokumenty dedykowane do klasy patronackiej).

Zapisu dziecka dokonują rodzice w sekretariacie szkoły.

Do klasy I przyjmowani są kandydaci:

  • Zamieszkali w obwodzie – rodzice składają ZGŁOSZENIE;
  • Zamieszkali poza obwodem – rodzice składają WNIOSEK;
  • Oświadczenie o miejscu pracy rodziców dziecka – w przypadku kandydata spoza obwodu;
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka – w przypadku kandydata spoza obwodu;
  • Oświadczenie woli – w przypadku przyjęcia kandydata spoza obwodu.

Do zgłoszenia lub wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kserokopię aktualnego orzeczenia oraz zaświadczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o wydaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

KALENDARZ REKRUTACJI: 

NABÓR DO KLASY I (w tym do klasy patronackiej)

ULOTKA KLASA PATRONACKA


Pobierz (pdf) 
rozmiar: 
519 KB

1 - 25 marca 2022 Składanie pisemnych Zgłoszeń dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023  (dzieci obwodowe).
1 - 25 marca 2022 Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023
(dzieci spoza obwodu).
5 kwietnia 2022 Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.
6 – 8 kwietnia 2022 Pisemne potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole podstawowej.
12 kwietnia 2022 Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023. Opublikowanie informacji
o liczbie wolnych miejsc.
9 – 13 maja 2022
Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca
Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023
(dzieci spoza obwodu).
 
NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile informuje, że będą prowadzone zapisy do klasy IV - sportowej na rok szkolny 2022/2023.
Zapisu ucznia dokonują rodzice w sekretariacie szkoły wg poniższego harmonogramu:

7 - 25 marca 2022

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z zaświadczeniem lekarskim na rok szkolny 2022/2023.

29 - 31 marca 2022

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

5 kwietnia 2022

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

Rekrutacja:

1. Zarządzenie Nr 1482(53)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2022 r. Pobierz (pdf)
2. OŚWIADCZENIE o miejscu pracy rodziców dziecka Pobierz (pdf)
3. OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania krewnych dziecka Pobierz (pdf)
4. OŚWIADCZENIE  woli Pobierz (pdf)
5. Zgłoszenie dziecka do szkoły Pobierz (pdf)
6. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły Pobierz (pdf)
7. Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej Pobierz (pdf) Rekrutacja klasa patronacka:  

1.

KLASA PATRONACKA – AKADEMIA SIATKÓWKI BRACI LACH 
ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Pobierz (pdf)
2. Klasa patronacka wniosek (rejon) Pobierz (pdf)
3. Klasa patronacka wniosek (spoza rejonu) Pobierz (pdf)
4. Oświadczenie woli KP ASBL Pobierz (pdf)